Kompetanseutvikling i barnehagene – Hadeland

Dette prosjektet skal bidra til ny kunnskap om barnehagene i Gran Jevnaker og Lunner kommune og kompetanseheving av ansatte de som jobber der. 

Gjennom spørreundersøkelser blant 4-5-åringene i barnehagen, foreldrene deres og de ansatte i barnehagen gis et bilde av barnehagenes utfordringer og sterke sider. Med dette materialet som bakgrunn skal barnehagene videreutvikles gjennom opplæring og kompetanseheving blant de ansatte. Opplæringen skal skje både i forhold til utviklingsarbeid generelt og knyttet til pedagogiske emner.

SePU legger vekt på at utviklingsarbeid i barnehagene skal være forskningsbasert. Målsettingen med forsknings- og utviklingsarbeid er at forskere i samarbeid med praksisfeltet skal fremme endringsprosesser, utprøve/implementere arbeidsmetoder og tilnærmingsmåter eller forbedre eksisterende praksis i et nært samarbeid med praksisfeltet. FoU-arbeid bygger på kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og praktikernes erfaringsgrunnlag. Formålet er at prosjektene skal bidra til systematisk akkumulering av kunnskap og også generere ny kunnskap innen et gitt felt. 

Prosjektleder: Høgskolelektor Ann Margareth Aasen

Medarbeidere: Høgskolelektor Hege Knudsmoen, høgskolelektor Ellen Nesset Mæland, høgskolelektor Lars Arild Myhr og høgskolelektor Inger Vigmostad

Prosjektperiode: 1.10.2013-1.7.2015

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Gran, Jevnaker og Lunner kommuner

Sist endret: .