Kompetanseheving i klasseledelse på ungdomstrinnet - Hamar kommune

Kommunevåpen Hamar

Kompetanseheving i klasseledelse på ungdomstrinnet i Hamar kommune er målet for dette SePU-prosjektet.

Hamar kommune har tatt initiativ til et toårig prosjektet i klasseledelse i ungdomskolene i kommunen. Bakgrunnen for dette er å finne i Stortingsmelding 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter som gir en bred gjennomgang av ungdomstrinnet med dets sterkes sider og dets utfordringer. Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater.

Departementet ønsker satsing på klasseledelse

Meldingen trekker fram noen områder som er særlig sentrale for å få til en fornyelse og styrking av ungdomstrinnet, og et av innsatsområdene som departementet ser som sentralt er god læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse.

Internasjonal forskning peker på lærernes ledelse av sosiale fellesskap og pedagogisk praksis som en av de mest avgjørende faktorene for barn og unge sin læring og utvikling. Betydningen av lærerens ledelse for elevenes læring har i liten grad blitt tydeliggjort i grunnutdanning og videreutdanning av lærere.

SePU med bred erfaring med klasseledelse

SePU vil være faglig ansvarlig for prosjektet i Hamar kommune. Senteret har bred erfaring med å drive større utviklingsprosjekter i skolen med kompetanseheving i klasseledelse.

Prosjektet inneholder blant annet ståstedsanalyse, kursdager, litteratur, kollegagrupper med refleksjonsoppgaver, eget utviklingsarbeid for den enkelte lærer, observasjon og veiledning.

Prosjektleder:  Høgskolelektor Lars Arild Myhr 

Medarbeidere: Professor Thomas Nordahl

Prosjektperiode: 1.1.2012-31.12.2013

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Hamar kommune

Lenker:

 

Sist endret: .