Gutter i skolen - Vardal ungdomskolekrets

Nasjonal forskning viser at en stor overvekt av de elevene som har det vanskelig i skolen er gutter. Faglig presterer jenter bedre enn gutter i alle fag, bortsett fra kroppsøving. 70 % av de elevene som mottar spesialundervisning er gutter, og det er større frafall i videregående opplæring blant guttene.

Toårig prosjekt ved tre skoler

Illustrasjonsbilde av gutt med forstørrelsesglass. (Kilde: Colourbox.)

Vardal ungdomsskolekrets har over flere år sett en forskjell i jenter og gutters resultater på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Forskjellen kan dreie seg om en halv karakter i alle fag. Samme tendens ser man i hele Gjøvik kommune. Vardal ungdomsskole har arbeidet med en del tiltak i forhold til gutters læringsresultater, men har ikke opplevd ønsket effekt. Dette er ikke alene et resultat av læringsarbeidet på Vardal ungdomsskole, men et resultat av hele skoleløpet fra 1. trinn. Vardal ungdomsskolekrets har tatt kontakt med SePU om å iverksette et toårig prosjekt, som innlemmer de tre barneskolene som leverer elever til Vardal ungdomsskole. Det er Blomhaug, Grande og Vindingstad skole.

Skal skape bedre læringsmiljø for både gutter og jenter

Målet med prosjektet er todelt:

  • Det skal utvikles en pedagogisk praksis og et læringsmiljø som gjør at forskjellene mellom gutters og jenters faglige og sosiale læringsutbytte blir redusert.
  • Det skal på et forskningsmessig grunnlag utvikles kunnskap om hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø som bidrar til en likeverdig og tilpasset opplæring for gutter og jenter.

Lærerne vil gjennom fagdager og arbeid i lærergrupper få økt kompetanse innenfor feltet. Denne kompetansen skal brukes til å utvikle egen undervisningspraksis. SePU vil ha en sentral rolle i prosjektet som faglig ansvarlige og veiledere.

Prosjektleder: Høgskolelektor Ann Margareth Aasen

Medarbeidere: Høgskolelektor Hege Knudsmoen, professor Thomas Nordahl og høgskolelektor Inger Vigmostad

Prosjektperiode: 1.8.2011-31.7.2013

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Gjøvik kommune

Referanser:

  • Hør mer om prosjektet på NRK Radio.
  • Unikt gutteprosjekt i Vardal skolekrets, Oppland Arbeiderblad (15.10.2011)
  • Gutter i skolen, Oppland Arbeiderblad (17.08.2011)
  • SePU-nyhet om prosjektet Hva motiverer gutter i skolen? 
  • Blomhaug skole
  • Grande skole
  • Vindigstad skole
  • Vardal ungdomskole
Sist endret: .