Det må være rom for begge deler - et skolebasert utviklingsarbeid i Lillehammer

SePU har gjennomført en evaluering av spesialundervisningen i Lillehammer kommune. I evalueringen ble det lagt vekt på at det skal være rom for alle og blikk for den enkelte i Lillehammerskolen. I rapporten fra evalueringen konkluderes det blant annet med at skolene må ha rom for både enkeltelevenes og fellesskapets behov. Dette vil for Lillehammer innebære å operasjonalisere visjonen om en inkluderende skole og ikke minst arbeide med å fremme konkrete inkluderingsprinsipper i skolene. 

444px-Lillehammer_komm

I rapporten dokumenteres det at det er relativt store variasjoner i læringsutbytte mellom både barneskolene og ungdomsskolene i kommunen. Videre eksisterer det i liten grad et system for å sikre kvalitet i spesialundervisningen og det er også behov for å utvikle et bedre kvalitetssikringssystem for den ordinære opplæringen. Flere av utfordringene for skolene og lærerne er å betrakte som et kompetanseproblem. Det er behov for å styrke både skoleledere, PP- tjenesten og lærernes kompetanse på en rekke områder. Om kvaliteten på Lillehammerskolen skal utvikles dreier det seg ikke først og fremst om ressurser eller organisatoriske prinsipper. Utfordringen er å tilføre kompetanse som kan bidra til å videreutvikle praksis.

Skolebasert utviklingsarbeid forutsetter en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid der både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved skolene er involvert i et forpliktende samarbeid.  Kompetanseutviklingen skal forankres i skoleeiers planer og målsettinger for skoleutviklingen, og det skal inngå som et sentralt element i skoleeiers styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene. 

På et overordnet plan kan målene i utviklingsarbeidet skisserer gjennom tre grunnleggende målsettinger:

  1. Det skal realiseres en pedagogisk praksis i Lillehammer skolen som gir et bedre læringsutbytte for alle elever i kommunen uavhengig av skole, individuelle forutsetninger, alder, kjønn eller foreldrebakgrunn. Det er et særlig fokus på skolenes arbeid med å fremme elevenes grunnleggende ferdigheter.
  2. Skoleeier, skoleledere og lærere ved alle skolene i Lillehammer skal ha en grunnleggende resultatorientert kultur og kompetanse i å analysere kompetanse for å forbedre kvalitet og læringsutbytte.
  3. Det skal eksistere et nært samarbeid mellom skoleeier og skolene, mellom skoleledere og lærere, mellom lærere og ikke minst mellom skolene.

Prosjektet henger sammen med det Forskningsrådsfinansierte SPEED-prosjektet. 

Prosjektleder: Høgskolelektor Hege Knudsmoen

Medarbeidere: Høgskolelektor Lars Arild Myhr og professor Thomas Nordahl

Prosjektperiode: 15.11.2012-1.7.2015

Finansiering: Lillehammer kommune

Sist endret: .