Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Dette prosjektet skal utvikle kunnskap og danne grunnlag for god praksis omkring læring og danning i barnehagen. I prosjektet skal også barn sees på som aktive deltakere med muligheter for innflytelse i barnehagen.

Bilde av to barn som henger opp-ned. (Kilde: Colourbox)

SePU driver i dag et FoU-prosjekt i 120 barnehager i Danmark der målet er å forbedre læringsmiljøer i barnehagene slik at barna får en god språkutvikling og hensiktsmessige sosiale ferdigheter. Erfaringer fra dette skal nå overføres til Hedmark, der barnehager i Hamar, Ringsaker og Stange skal delta.

Det skal gjennomføres opplæring og kompetanseheving av alle ansatte i barnehagene som skal delta i prosjektet. Dette skal skje gjennom kursdager og et eget e-læringsprogram der de ansatte skal forholde seg til pedagogisk litteratur og ut fra den reflektere over egen praksis. De skal arbeide i grupper og levere skriftlige besvarelser på oppgaver der SePU-forskerne vil gi tilbakemeldinger og veiledning.

Det skal også gjennomføres to relativt store kartleggings­undersøkelser som grunnlag for å analysere og evaluere kvaliteten på barnehagetilbudet. I denne kartleggingen er både barn, ansatte og foreldre informanter. Det er særlig interessant her at barna selv svarer på en nettbasert kartleggingsundersøkelse. Les mer om barnehagebarn som informanter.

I implementering av pedagogiske metoder og modeller er det behov for en viss lokal tilpasning. Det er store forskjeller mellom barnehager og dermed må utviklingsprosjektet nødvendigvis gjennomføres på litt ulike måter i forskjellige kontekster.

Noen førskolelærere i de aktuelle barnehagene skal i samarbeid med ansatte på SePU skrive korte praksisbaserte artikler som vil være en vesentlig del av dokumentasjonen i prosjektet. Svarene på e-læringoppgaven vil danne et grunnlag for disse praksisartiklene. 

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, høgskolelektor Lars Arild Myhr og høgskolelektor Inger Vigmostad

Prosjektperiode: 1.12.2011-30.11.2012

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Hamar kommune, Ringsaker kommune og Stange kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark

Sist endret: .