Evaluering av 11. skoleår

Utredningen av et frivillig 11. skoleår er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med professor Thomas Nordahl, SEPU, som prosjektleder. Det er data fra Danmark som har dannet bakteppe for prosjektet.

Danmark har hatt tilbud om et frivillig 10. skoleår i flere år. Det 10. skoleåret i Danmark tilsvarer et 11. skoleår i Norge. SEPU ved Høgskolen i Hedmark sitter på et stort kvantitativt datasett med informasjon om læringsutbyttet og situasjonen til danske elever i dette frivillige 10. skoleåret. Dette er samlet inn i forbindelse med et stort skoleutviklingsprosjekt (LP-modellen) som SEPU evaluerer i Danmark. Informantene er elevene selv og deres klasselærere. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009. I tillegg er det gjennomført intervjuer med elever og lærere som har bekreftet de kvantitative resultatene, og viser høy grad av sammenfall mellom lærere og elever når det gjelder erfaringer fra det frivillige 10. skoleår.

 Lenker:

  • Kunnskapsdepartementet
  • SEPU-nyhet SEPU utreder 11. skoleår for Kunnskapsdepartementet
  • SEPU-nyhet Mye å lære av ekstra skoleår

Publisering fra prosjektet:

Rapporten ”Det er fedt” Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg og høgskolelektor Gro Løken

Prosjektperiode: 20.8.2010-1.4.2011

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Sist endret: .