Prosjekter

Pågående prosjekter

SIMM – Sammen om inkluderende barnehagemiljø i Moss (2019–2023)
Rygge og Moss kommuner går sammen til Moss kommune i 2020. Barnehager og skoler i Moss kommune samarbeider med SePU om forbedringsarbeid om læringsmiljø gjennom kartlegging og kollektiv kompetanseutvikling. Målsetting med arbeidet omfatter blant annet økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn, profesjonelle læringsfellesskap, en pedagogisk veiledningstjeneste som arbeider i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, et godt helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole og et læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer krenkelser og mobbing.


Kompetanseutvikling Sør-Troms ()
«Kompetanseutvikling Sør-Troms» er et prosjekt som SePU har fått på oppdrag av de seks kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland og Tjeldsund. «Kompetanseutvikling Sør-Troms» er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for både sosial og faglig læring hos alle elever. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen. Prosjektet er en tre-årig satsing med to gjennomføringer av SePUs kartleggingsundersøkelse. Videre arbeider alle ansatte i alle skoler med Fagfornyelsen første året, pedagogisk analyse andre året, mens det siste året er avsatt til valgfri kompetansepakke.


LP Vest-Lofoten (2019–2021)
«LP» står for «Læringsmiljø og pedagogisk analyse» og er et prosjekt som SePU har fått på oppdrag av de tre kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. LP er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehage og skole. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle barn og elever. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og faglige ferdigheter samt trivsel. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Slik skal LP ikke bare bidra til læring og utvikling, men også til dannelse i et videre perspektiv. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak.


God opplæring for alle (2018–2023)
Prosjektet God opplæring for alle inngår i desentralisert kompetanseutvikling og omfatter kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna. Prosjektet skal øke kvaliteten på pedagogisk praksis i barnehage og skole slik at alle barn og elever blir likeverdige og inkluderte deltakere i læringsfellesskapet – faglig og sosialt. SePUs rolle i prosjektet handler om kompetanseheving, videreutdanning og forskning. Samarbeidet med SePU startet opp høsten 2018 med videreutdanning for ledere i barnehager og skoler samt PPT i de fire kommunene. Videreutdanningen omfattet to emner tilknyttet Høgskolen i Innlandets masterprogram: «Mangfold og inkludering» fra Master i tilpasset opplæring og «Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole» fra Master i utdanningsledelse.


Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole i Øst-Finnmark (2018–2022)
Øst-Finnmark består av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør Varanger, Tana, Vardø, Vadsø. Kommunene utgjør et kompetansenettverk sammen med SePU. Nettverket legger til rette for analyser av behov for kompetanseutvikling ved barnehagene og skolene og gjennomføring av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. De statlige ordningene for kompetanseutvikling innebærer et samarbeid mellom kommuner og Universitets- og høgskolesektoren. Samarbeidet innebærer gjensidig kompetanseheving og skal bidra til å forbedre kvaliteten både i barnehagene, skolene og lærerutdanningene.


Alle med (2018–2021)
Kongsbergregionen har i samarbeid med SePU utviklet prosjektet Alle Med. Kongsbergregionen består i denne sammenhengen av kommunene Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Tinn og Øvre Eiker. Målene for prosjektet er at alle barn og unge opplever mestring hver dag og at de er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring, at personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap samt at alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet.


Kultur for læring (2016–2021)
Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle barnehager og grunnskoler i alle kommuner i Hedmark deltar. Målsettingen for Kultur for læring er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi dem ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn.


LP (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) i barnehagene i Narvik og Ballangen (2017–2020)
Barnehagene i kommunene Ballangen og Narvik samarbeider med SePU om implementering av strategien Læringsmiljø og Pedagogisk analyse (LP), som er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehagen. Målsettingen med arbeidet er å realisere potensialet for læring hos alle barn. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og motoriske ferdigheter samt trivsel i barnehagen. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen vil fremme disse målsettingene, slik skal LP ikke bare bidra til læring og utvikling hos barn, men også til dannelse i et videre perspektiv.


Avsluttede prosjekter

LP Akershus ...

LP Kvam
Kvam herad i Hordaland er den første kommunen som deltok med alle sine barnehager og skoler i LP-strategien etter at SePU tok over implementeringsansvaret. «LP» står for læringsmiljø og pedagogisk analyse, og er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehage og skole. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle barn og elever. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og faglige ferdigheter samt trivsel. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Slik skal LP ikke bare bidra til læring og utvikling, men også til dannelse i et videre perspektiv.

Ungdomstrinn i utvikling (2013–2018)
Skolebasert kompetanseutvikling. Integrering av de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Utvikle bedre læringsmiljø og vurderingspraklsis, tydelig ledelse og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

"Kvaliøs" Kvalitet i grunnskolen i Indre Østfold (2016)
Den enkelte kommune forbedrer sitt arbeid med resultater målt ved lokale og nasjonale kartlegginger. Målsettingene ved prosjektet er at det skal bidra til å styrke regionen som et kompetansefellesskap, utvikle kvalitetsarbeidet gjennom bruk av kvalitetssystemer (jfr. opplæringsloven § 13.10) og analyseverktøy, bidra til å se fag- og kompetansemobilisering på tvers i regionen og sørge for gode samarbeidsformer mellom alle nivåer i skolen.

Skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt med hovedtema læringsledelse - Hedmark Fylkeskommune (2014–2016)
Prosjektet skal gjennomføres som et skolebasert kompetansearbeid. Det innebærer at alle ansatte som arbeider med elevene er involvert i prosjektet. På hver skole er det opprettet en prosjektgruppe, som ledes av en fra administrasjonen. Kompetanseheving gjennomføres etter prinsipper for Blended learning. Dette innebærer variert læring ved bruk av forelesninger, lesing og drøfting av fagtekster, veiledning og tilbakemelding. Det er opprettet lærergrupper som møtes ca. hver 14. dag i 1 time. Gruppene arbeider med oppgaver, drøfting av temaer og egen praksis knyttet opp til den modulene skolen gjennomfører. I tillegg får gruppene veiledning fra SePU hvert semester(1 gang i høst- og 2 ganger i vårsemestret).

"Framtida er nå" – Stange kommune (2013–2016)
Stange kommune har utarbeidet strategisk plan for barnehager og strategisk skoleplan for perioden 2010–2015. Målsettingen i disse planene skal følges opp og videreutvikles idette utviklingsarbeidet og i kommende kommunedelplan for oppvekst. Utviklingsarbeidet ska sikre en "rød tråd" fra barnehage og ut grunnskolen med fokus på inkludering, mestring og utvikling i fellesskap. Gjennom dette prosjektet skal ansatte i barnehage og skole bli bedre til å speile og utvikle egen praksis.

Speed-prosjektet - The function of special education (2012–2016)
Hovedmålet i prosjektet er å studere innholdet i og utbyttet av spesialundervisningen. Hovedproblemstillingen er formulert slik: Hva handler spesialundervisning om, og hvilken funksjon har den? Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledet av professor Peder Haug, Høgskulen i Volda.

Kompetanseutvikling i barnehagene – Hadeland (2013-2015)
Dette prosjektet skal bidra til ny kunnskap om barnehagene i Gran Jevnaker og Lunner kommune og kompetanseheving for de ansatte som jobber der. 

Klart vi kan! - Porsgrunn kommune (2013–2015)
Gjennom prosjektet skal lærere og ledere i Porsgrunnskolen utvikle sin kompetanse i klasseledelse og læringsmiljø slik at kommunens samlede praksis på området er i tråd med forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer elevenes læring.

Et løft for læring - Østre Toten (2013–2015)
Et løft for læring er et felles endrings- og utviklingsprosjekt i Østre Toten kommune der alle barnehager, barneskoler og PP-tjenesten deltar. Målet er å styrke de ansattes kompetanse for å gi barn og unge et best mulig utgangspunkt for videre læring. SePU, Høgskolen i Hedmark, er faglig ansvarlig for prosjektet.

Det må være rom for begge deler - et skolebasert utviklingsarbeid i Lillehammer (2012–2015)
Målsettingen med dette prosjektet er å videreutvikle god undervisningspraksis og øke elevenes læringsutbytte. Prosjektet kom som et resultat av i en evaluering av spesialundervisningen i Lillehammer kommune gjennomført av SePU.

Utvikling av nettressurs om læringsmiljø og FoU-prosjekt om klasseledelse (2011–2015)
Mange skoler og skoleeiere ønsker faglig støtte i arbeidet med elevenes læringsmiljø. I regi av Utdanningsdirektoratet skal SePU og Apropos Internett AS videreutvikle nettsiden  www.udir.no, slik at den blir en kunnskapsbank som skoler og lærere kan bruke i arbeidet med elevenes læringsmiljø.

Evaluering av LP-modellen i Norge (grunnskole) 2006–2015
LP-modellen har blitt implementert i mange skoler i Norge i flere etapper, og implementeringen har blitt fulgt opp av evaluering for å sikre den faglige kvaliteten på arbeidet. Disse evalueringene (LP1-LP8) gjennomføres av forskere ved, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU), Høgskolen i Hedmark.

Evaluering av LP-modellen i Danmark (LPDK1)
497 skoler i 78 av Danmarks 98 kommuner arbeider etter den norske LP-modellens prinsipper om å utvikle et godt læringsmiljø ved å sammenkoble det faglige og fellesskapet. Den angår 195 000 elever og 26 000 ansatte.

Evaluering av Bedre læringsmiljøsatsingen (2014)
I «Bedre læringsmiljøsatsningen» har 86 skoler i 40 kommuner arbeidet med å forbedre læringsmiljøet på skolen sin ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert. I dette prosjektet evalueres skolenes arbeid.

Kompetanseheving skole - Nordre Land kommune (2012–2014)
Prosjektet har som siktemål å utvikle lærernes og de andre ansattes evne til å lede klasser, elevgrupper og læringsprosesser, og det vil også være et prosjekt som bidrar til en felles skolekultur.

Lærende regioner (2012–2014)
Lærende regioner (LR)  har tre forskingsspørsmål; hvorfor presterer elevene i Sogn og Fjordane spesialt godt på nasjonale prøver og er det mulig å finne fram til en metodikk for samhandling mellom skole og kommunenivå som bedrer undervisningsresultatene. Vidare skal forskerne se på om det er slik at statlig utdanningspolitikk må anerkjenne det regionale nivået sin rolle i arbeidet med å skape gode skoleresultater.

Læringsmiljø Hadeland (2010–2014)
I dette prosjektet skal barne- og ungdomskolene på Hadeland med bistand fra forskere ved SEPU videreutvikle kompetanse og strategier som setter dem i stand til å utvikle et læringsmiljø ved den enkelte skole, med forbedret læringsutbytte og økt trivsel hos elevene som resultat.

Gutter i skolen - Vardal ungdomskolekrets (2011–2013)
Nasjonal forskning viser at en stor overvekt av de elevene som har det vanskelig i skolen er gutter. Faglig presterer jenter bedre enn gutter i alle fag, bortsett fra kroppsøving. 70 % av de elevene som mottar spesialundervisning er gutter, og det er større frafall i videregående opplæring blant guttene.

Kompetanseheving i klasseledelse på ungdomstrinnet - Hamar kommune (2012–2013)
Hamar kommune har tatt initiativ til et toårig prosjekt i klasseledelse for lærere på ungdomstrinnet. Dette er en oppfølging av anbefalingene i Meld. St. 22 (2010-2011)
Motivasjon - Mestring - Muligheter.

Veiledning i prosjektet "Bedre læringsmiljø", Bærum kommune (2010–2013)
I prosjektet Bedre læringsmiljø ved Bryn og Hammarbakken skole i Bærum kommune er målet at skolene vil fremstå med et helhetlig læringsmiljø med en funksjonell organisasjonskultur. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning deltar i prosjeketet som ekstern veileder.

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring (2009–2013)
En bedring av gjennomstrømning og i videregående opplæring i Hedmark er avgjørende for om utdanningsnivået i Hedmark skal forbedres. I en tid da utdanning ser ut til å bli stadig viktigere vil det være avgjørende for regionen at videregående opplæring oppnår noe bedre resultater enn vi kan vise til i Hedmark i dag. Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring (KLL) er et samarbeidsprosjekt mellom  Hedmark Fylkeskommune og SEPU, Høgskolen i Hedmark der man ønsker å ta tak i dette.

Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte  – Lillehammer kommune (2011–2012)
Dette forskningsarbeidet er tilknyttet situasjonen omkring spesialundervisning og sammenhengen med vanlig undervisning. På bakgrunn av en evaluering skal det etableres et helhetlig utviklingsarbeid i Lillehammerskolen generelt.

Bedre læringsmiljø Øyer kommune (2010–2012)
Øyer kommune setter i gang en felles satsing på læringsmiljøet i grunnskolene. Dette prosjektet skal bidra til å inkludere alle elever i kommunen i godt tilrettelagte læringsmiljøer på den enkelte skole. Dette gjelder særlig i forhold til elever som lett faller utenfor det sosiale miljøet på skolen.

Barnehagen som lærings- og danningsarena (2011–2012)
Formålet med dette FoU-prosjektet er å styrke barnehagens som læringsmiljø og danningsarena. Prosjektet skal utvikle kunnskap og danner grunnlag for god praksis omkring læring og danning i barnehagen. I prosjektet skal også barn sees på som aktive deltakere med muligheter for innflytelse i barnehagen.

Evaluering av LP-modellen i barnehager i Danmark (2010–2011)
I dette pilotprosjektet uttestes og evalueres LP-modellen i dagtilbud i Danmark. I projektet deltar 12 kommuner og ca. 120 dagtilbud.

Evaluering av 11. skoleår (2010–2011)
Utredningen av et frivillig 11. skoleår er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med professor Thomas Nordahl, SEPU, som prosjektleder. Det er data fra Danmark som har dannet bakteppe for prosjektet.

Evaluering av spesialundervisningen i Østre Toten kommune (2009–2010)
SEPU fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. For skoleåret 2008/09 var det 9,6 % av elevene i Østre Toten som mottok spesialundervisning, mens landsgjennomsnittet lå på 7,2 %.

Handlingsrettet veileder

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis (2006–2009)
Prosjektet tilpasset opplæring og pedagogisk praksis ble gjennomført i nært samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og skoleeiere. Det ble organisert som en paraply med fem underprosjekter som tok opp i seg ulike problemstillinger relatert til tilpasset opplæring.

LP-prosjekter:
Evaluering av LP-modellen (LP1) (2006-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP2) (2007-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP3) (2007-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP4) (2009-2012)
Evaluering av LP-modellen (LP5) (2010-2013)

Evaluering av LP-modellen i videregående opplæring (LPVGS) (2008-2011)
LP-modellen utprøves også i videregående opplæring. Anvendelsen av LP-modellen i videregående opplæring vil foregå etter de samme hovedprinsippene som i grunnskolen. Det vil si at selve analysemodellen, det teoretiske grunnlaget og arbeidsprinsippene for lærerne vil være de samme i grunnskole og videregående opplæring. Men det vil også bli foretatt visse tilpasninger til særlige forhold i videregående.

Kartlegging av opplæringstilbud for elever som mottar 1-4 timer spesialundervisning i uken (2010–2011)

Evaluering av Kunnskapsløftet: Gjennomgang av spesialundervisningen (2006–2009)

Skolens rejsehold – oppdrag fra den danske regjering (2009–2011)
Rapport til skolens rejsehold er en kvantitativ analyse av 24 663 elever, pedagoger og læreres fortellinger om dansk folkeskole 2010. Datamaterialet er fra en ny stor spørreskjemaundersøkelse som er utført på 122 danske folkeskoler fra november til desember 2009.

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Veileder - Sosial kompetanse

 Evaluering av Kunnskapsløftet: Survey