Vil revolusjonere det spesialpedagogiske systemet

Leder Thomas Nordahl overrekker rapporten fra ekspertgruppen til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet overrakte onsdag rapporten på vegne av ekspertgruppen til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Et ekspertutvalg ledet av professor Thomas Nordahl foreslår store endringer i det spesialpedagogiske systemet. Ressurser og kompetanse skal flyttes tett på skoler og barnehager. Målet er raskere og bedre hjelp til flere.

I mars 2017 oppnevnte Kunnskapsdepartementet (KD) et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Innlandet, som fikk i oppdrag å legge til rette for god hjelp og støtte og inkluderende praksis i barnehage og skole. Onsdag overrakte utvalget sin rapport til kunnskapsminister Jan Tore Sanner, og det foreslås store endringer.

Se opptaket fra overrekkelsen av rapporten her.

Ønsker et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis

Ekspertutvalget foreslår følgende endringer:

  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte der de er.
  • Denne hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor inkluderende fellesskap.
  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal møte lærere med relevant og formell pedagogisk kompetanse.
  • Den pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og skoler.

For barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging etableres et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Dette støttesystem skal sikre at alle som trenger det mottar ekstra tid og støtte til å lære så snart de opplever problemer med faglig, språklig og/eller sosial læring og utvikling. Systemet skal bygge på en inkluderende tilnærming og er ikke noe barn og unge skal bli sendt til. Det kreves ingen sakkyndig vurdering for å få hjelp. Målet er at langt flere elever enn i dag får rask hjelp og støtte.

Om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer at en stadig større gruppe av barn og ungdom vil oppleve å stå utenfor fellesskapet. I bunn og grunn handler måten vi møter barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging om hvilke samfunn vi ønsker i framtida. Et inkluderende og demokratisk samfunn kan kun realiseres om barnehager og skoler fungerer som inkluderende og demokratiske institusjoner. Vi mener at våre forslag er et avgjørende bidrag til dette. (Ekspertutvalget)

For dårlig hjelp til for få

Bakgrunnen for forslaget fra ekspertutvalget er at dagens system fungerer for dårlig og er lite inkluderende. En stor andel av barn og unge som trenger ekstra støtte møter ansatte i barnehage og skole uten pedagogisk kompetanse. Det ventes for lenge med å sette inn tiltak, og det er langt flere barn og unge i barnehage og skole med behov for særskilt tilrettelegging enn de som mottar hjelp i form av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Det finnes ca. 15-25 % i av barn og unge som har så store utfordringer at de trenger en form for tilrettelegging i barnehage og skole. Dagens system gir kun hjelp til et mindretall av disse, og systemet med sterke krav til sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak vil aldri kunne gi hjelp til 15-25 % av barn og unge.

Endring av PP-tjenesten og Statped

Disse forslagene vil kreve store endringer i organiseringen av den pedagogiske veiledningstjenesten. I dag brukes ca. 80 % av arbeidstiden til PP-tjenesten til å utarbeide sakkyndige vurderinger. Det innebærer omlag 1300 årsverk. Sakkyndige vurderinger brukes primært som grunnlag for enkeltvedtak, og i langt mindre grad som grunnlag for pedagogisk praksis. PP-tjenesten der de ansatte har høy spesialpedagogisk kompetanse, bruker liten tid i og har for stor avstand til i barnehager og skoler, mener ekspertutvalget.

Ekspertutvalget foreslår at det etableres en kommunal pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal inkludere dagens PP-tjeneste, men være mer tverrfaglig. Veiledningstjenesten skal organiseres nærmest mulig barnehager og skoler. I praksis betyr det å frigjøre ca. 1300 stillinger fra dagens sakkyndighetsarbeid.

Også Statped ønsker ekspertutvalget å endre. Statped driver i dag en omfattende virksomhet med samlet tildeling på ca. 800 millioner kroner og 720 årsverk. Det varier hvor mye kommunene benytter seg av Statped, og det er en uklar oppgavefordeling mellom Statped og PP-tjenesten. Forslaget innebærer at Statped reduseres i omfang og overføres til de nye fylkeskommunene for å gi støtte og veiledning til barn og unge kommunene ikke vil ha tilstrekkelig kompetanse til å gi et godt tilbud. Denne fylkeskommunale tjenesten skal arbeide inni skoler og barnehager. Videre foreslås det etablert en egen samisk spesialpedagogisk tjeneste i den nye fylkeskommunen Finnmark/Troms. Denne får en landsdekkende funksjon.

Bred høring om ekspertutvalgets forslag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner takket ekspertutvalget og andre som har bidratt til arbeidet gjennom den åpne prosessen som utvalget har kjørt. Nå vil KD sende rapporten på en omfattende høring for å få innspill før departementet skisserer veien videre.

Hele rapporten og mer om ekspertutvalgets arbeid finner du på ekspertutvalgets nettside.

Lenker: