- Vi utdanner både hjerne og hjerte

Dr. Avis Glaze og professor Thomas Nordahl på SePU-konferanse om Capacity Building på Høgskolen i Hedmark fredag.

Dr. Avis Glaze har lagt merke til FoU-arbeidet som professor Thomas Nordahl og kollegaer ved SePU gjør i Danmark og Norge.

Fredag fikk skoleeiere, skoleledere og lærerutdannere høre Dr. Avis Glaze på Høgskolen i Hedmark. Hun holdt et motiverende foredrag ved inngangen til et nytt skoleår og ga tilhørerne en påminnelse om hvor viktig skolen er for oss alle.

Dr. Avis Glaze snakket med dypt engasjement om skolens betydning for det enkelte barn og for samfunnet. Hennes utgangspunkt er at alle barn kan lære, gitt nok tid og god støtte. Barnas sosioøkonomiske bakgrunn er ikke viktig for hvordan de klarer seg i skolen. Hun snakker om ‘equity’ (likeverd) som grunnleggende prinsipp for skolen, men understreker at dette ikke betyr at alle skal behandles eller møtes likt. De skal ha like muligheter og oppleve at de sees på med likeverd samtidig som det tas hensyn til individuelle forskjeller.  

Realizing the Promise of Diversity. Ontario’s Equity and Inclusive Education Strategy (2009)

Hva virker? Forskningsbasert praksis

Avis Glaze er opptatt av de grunnleggende holdningene i skolen, men hun relaterer dette til forskningsbasert kunnskap om hva som konkret virker i skolen. Hun har spilt en sentral rolle i det systematiske arbeidet med å forbedre elevenes resultater i Ontario i Canada, et arbeid som har blitt kjent over hele verden. Skoleutviklingen i Ontario har vært sterkt forskningsbasert og er bygget på skolens viktige rolle i samfunnet.

I sin forelesning ga Avis Glaze flere eksempler fra materialet som er utviklet for skolene i Ontario. Blant annet er det laget korte tekster som svarer på spørsmål og utfordringer som lærere i Ontario har stått overfor. Tekstene er skrevet av forskere og er basert på empirisk forskning om hva som virker i skolen. Teksten er tilgjengelig på Ontario Ministry of Educations nettsider sammen med mange andre ressurser. Her finner du f.eks.

og annet material rettet mot skoleeiere, skoleleder, lærere og foreldre. Selv om dette er utviklet for skoler i Canada, er det relevant også i norsk sammenheng.

Skolen og ‘character building’

Avis Glaze understreket at alle elever skal ha læringsmål, men at det ikke bare handler om akademiske skoleresultater. Selv om læringsutbytte i fag og særlig regning, lesing og skriving har vært viktig i Ontario, la Avis Glaze stor vekt på at det også handler om elevenes 'well-being' og ‘character building’. Skoleutviklingen I Ontario bygger på at “A quality education is about more than academic achievement – it is about the development of the whole person.”

Deltakere på SePU-konferanse om Capcity Building på Høgskolen i Hedmark.

90 skoleeiere, skoleledere og lærerutdannere tok turen til Hamar og Høgskolen i Hedmark for å delta på konferanse om Capacity Building fredag.

Finding Common Ground: Character Development in Ontario Schools, K–12 (2008)

Skolens forhold til omverdenen

Et utgangspunkt for skolene i Ontario er at elever og lærere er noe ut over seg selv. Åpne dører til alle klasserom er et symbol på hvordan de jobber med skoleutvikling. Tanken er at elevenes læring er viktig ikke bare for elevene, men for skolen, for samfunnet rundt og til og med globalt.

 - Education sustains democracy, understreket Avis Glaze i sitt innlegg. Hvis skolen ikke lykkes i å gi elevene utdanning, vil det føre til manglende demokratisk deltakelse, fattigdom og kriminalitet. Utdanning er ikke bare viktig for den enkeltes liv, men også for samfunnet.

Det skal være åpenhet om hvordan skolen jobber, og et eksempel på dette er at foreldrene inviteres systematisk inn i klasserommene for å se på undervisningen i forbindelse med elevsamtaler. Det tilbys også kurs for foreldrene for at de skal kunne støtte barna sine i skolearbeidet.

De siste årene har det vært stor innvandring til Canada og også Ontario. Skolen er ofte det første møtet innvandrere har med samfunnet. Skolen har derfor en viktig rolle i forhold til integrering. Som Glaze sa: Skolen har ingen kontroll over foreldre, men sterk innflytelse.

Vellykket konferanse om ‘Capacity Building’

Det var Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark, som hadde invitert Dr. Avis Glaze til å forelese på SePUs konferanse om ‘Capacity Building’. 90 deltakere fikk i tillegg til hennes innlegg høre skolelederne ved Tiurleiken skole i Oslo snakke om hvordan de har gjennomført en oppsiktsvekkende forbedring av resultater i løpet av en noen få år. ( Se egen nyhet.)

Professor Thomas Nordahl, SePU, oppsummerte konferansen. Han pekte på at det er god sammenheng mellom det som har skjedd i stor skala i Ontario og i mindre skala ved Tiurleiken skole. Fellestrekk er at:

  • Begge steder ser man at skolen ikke bare er svært viktig for den enkeltes liv, men den har også stor betydning for samfunnet og hvordan vi skal ha det sammen.
  • Hvis vi skolen skal være den viktige, positive forskjellen for elevene, dreier det seg om å handle. Det er enkelt å lage en visjon. Å realisere den er noe er noe annet. I Ontario og ved Tiruleiken har de fått gode resultater fordi de har handlet og handlet riktig. Det de har gjort er basert i forskning.
  • Enkeltlærere er viktige for elevene, men de opererer i et kollektiv som også har betydning. En veldig god lærer blir enda bedre i en veldig god skole.

Lenker