Veldig positivt å jobbe med fagstoff i lærergrupper

Illustrasjonsbilde av lærer i klasserom til artikkel om lærergrupper. (Kilde: Colourbox.)

Refleksjon rundt egen praksis i lærergrupper skal bidra til bedre klasseledelse. Målet er økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater for elevene på ungdomstrinnet. (Bilde: Colourbox.)

I veiledningsmøter denne uken var lærere ved Vågå ungdomskole svært fornøyde med å arbeide med fagstoff i grupper. Her har de gode rammer for å reflektere over egen praksis sammen med kollegaer.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark gjennomfører et kompetansehevingsprosjekt på klasseledelse ved Vågå ungdomsskole dette skoleåret. Oppdraget er gitt av Utdanningsdirektoratet og er et pilotprosjekt for oppfølging av Stortingsmelding 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter som gir en bred gjennomgang av ungdomstrinnet med dets sterke sider og dets utfordringer.

Lærergrupper med refleksjon rundt egen praksis

Prosjektet innebærer blant annet at lærerne møtes jevnlig i lærergrupper for refleksjon om og endring av egen undervisningspraksis. Lærerne sender inn besvarelser på oppgaver til SePU og får tilbakemelding på e-post og ved veiledningsmøte.

SePU og lærergruppene ved Vågå ungdomsskole hadde veiledningsmøter denne uken. Erfaringene som kommer fram så langt er særlig tydelige på at lærerne opplever det som svært positivt og nyttig at man jobber med fagstoffet i grupper. Mange lærere setter stor pris på at de kan ha egne møter med tid til refleksjon over egen praksis. For at møtene skal bli gode er det en klar fordel med tydelige rammer for møtene. For eksempel at det er satt av konkrete tidspunkt, at det er lærestoff som skal leses og at det er ytre krav og forventninger til gruppene om hva de skal jobbe med.

Bekreftes av nyere forskning

Disse erfaringene fra Vågå ungdomsskole s bekrefter SePU-forskernes erfaringer fra andre prosjekter og fra forskningslitteratur om skoler som lærende organisasjoner. En ny interessant fagbok som beskriver bruk av lærergrupper i skoleutvikling er "Leaders of learning" av Dufour & Marzano (2011). SePU vil også i nye prosjekter om utvikling av klasseledelse bruke lærergrupper som utviklingsarena, og det jobbes stadig for å utvikle kvaliteten på det arbeidet som skjer i gruppene.

Lenker: