Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet i Lillehammerskolen

Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet i Lillehammerskolen

Bladet Spesialpedagogikk formidler fagstoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. (Faksimile fra bladet Spesialpedagogikk.)

I Spesialpedagogikk 03/2015 kan du lese om hvordan Lillehammerskolen i samarbeid med SePU, Høgskolen i Hedmark arbeider for å heve kvaliteten på ordinær opplæring og spesialundervisning.

I en artikkel i Spesialpedagogikk 03/2015 beskriver Hege Knudsmoen, Hilde Forfang og Thomas Nordahl, SePU, et FoU-arbeid som er blitt gjennomført i Lillehammer kommune i perioden 2011-2015. De foreløpige funnene fra prosjektet viser at det systematiske samarbeidet som skjer mellom skolene og PP-tjenesten oppleves som konstruktivt for skolene.

Økning i spesialundervisning, men ønske om inkludering

I 2011/2012 gjorde SePU, Høgskolen i Hedmark en evaluering av i hvilken grad skolene i Lillehammer kommune oppfyller kravet om å drive tilpasset opplæring. Forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning ble undersøkt, og resultatene fra dette arbeidet dannet grunnlag for et forsknings- og utviklingsarbeid som fortsatt pågår i kommunen.

Før prosjektet startet hadde Lillehammer kommune over lengre tid opplevd en vekst i andelen elever som mottar spesialundervisning. Ressursfordelingen fra den ordinære opplæringen til vedtak om spesialundervisning hadde økt bekymringsfullt etter innføringen av Kunnskapsløftet.

Målet for Lillehammer kommune ble derfor å heve kvaliteten på undervisningen slik at flere elever skulle inkluderes i det ordinære opplæringstilbudet. Det ble også sett behov for å arbeide med kvalitetssikring av spesialundervisningen og konkretisere hva inkluderende spesialundervisning innebærer for Lillehammerskolene.

Før SePUs evaluering i 2011/2012 hadde skoleeier endret den økonomiske tildelingsmodellen for skolene. Enkeltvedtak under fem timer per uke om spesialundervisning som tidligere var øremerket enkeltelever, inngikk nå i den ordinære ressursrammen. Målet var å styrke den vanlige undervisningen og gi et mer fleksibelt opplæringstilbud som ivaretar prinsippet om tilpasset opplæring med rom for både enkeltelevenes og fellesskapets behov.

Utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet

SePUs evaluering viste at Lillehammer kommune hadde noen områder der det var behov for utviklingstiltak for å nå målet om en inkluderende skole slik den beskrives i visjonen til Lillehammerskolen:

     «I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte».

SePU foreslo følgende områder:

 • Utvikle en analytisk og situasjonsorientert tilnærming til pedagogiske utfordringer blant ansatte i skolen og PP-tjenesten.
 • Etablere en mer resultatorientert kultur og praksis med vektlegging av elevenes læringsutbytte, både i spesialundervisning og i ordinær opplæring.
 • Utvikle og prøve ut et kvalitetsvurderingssystem for spesialundervisning som lærere og rektorer skal bruke i hverdagen.
 • Etablere et bedre samarbeid mellom PP-tjeneste og skole, der PP-tjenesten arbeider mer systematisk i skolen, blant annet med en skoleomfattende kompetanseutvikling med fokus på eleven i klasserommet.
 • I arbeidet med tidlig innsats må skolene arbeide systematisk og forebyggende for å finne fram til forskningsbaserte tiltak og ikke minst raskt iverksette slike tiltak.

Det ble startet et utviklingsarbeid i Lillehammerskolen der det profesjonelle læringsfellesskapet med PP-tjeneste, skoleledelse, lærere og andre ansatte arbeider ut fra felles mål og til beste for elevene. En forskningsbasert pedagogisk analysemodell utviklet av professor Thomas Nordahl er implementert i utviklingsarbeidet. Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar, og PP-tjenesten bruker den pedagogiske analysemodellen i sin systematiske veiledning av skolene. En grunnleggende hypotese for utviklingsarbeidet har handlet om at når den ordinære opplæringen er god vil behovet for spesialundervisning reduseres.

Mer om hvordan arbeidet har foregått så langt, er beskrevet i artikkelen i Spesialpedagogikk.

Kvalitetssikring av spesialundervisningen

Evalueringen SePU gjennomførte i 2011/2012 viste at man hadde for lite kunnskap om hvilket læringsutbytte elever har i spesialundervisning. Det kom også fram at normalitetsbegrepet ble praktisert i en for snever forståelsesramme på mange skoler slik at mange elever ble vurdert til å ha behov for spesialundervisning.

Lillehammer kommune ville ta tak i disse utfordringene og etablerte en arbeidsgruppe som skulle videreutvikle skoleeieres kvalitetsvurderingssystem og å sikre kvalitet i spesialundervisningen. Arbeidet ble sett i sammenheng med kommunenes samlete kvalitetsvurderingssystem. I arbeidsgruppen deltok representanter for skolekontoret, skolene, PP-tjenesten og SePU.

Resultatet ble en rutinebeskrivelses om ble implementert skoleåret 2014/2015. Denne tar utgangspunkt i Opplæringslovens kapittel 5 og de nye veiledningene fra Utdanningsdirektoratet om tidlig innsats. Den er inndelt i seks faser:

 1. førtilmelding og utredning
 2. tilmelding til PP-tjenesten
 3. sakkyndig vurdering
 4. vedtaksfasen
 5. planlegging og gjennomføring
 6. årsmelding.

Arbeidsgruppen har hatt tett kontakt med fire pilotskoler i sitt arbeid. Skolene har sammen med PP-rådgiver prøvd ut de ulike dokumentene og gitt arbeidsgruppen konkrete tilbakemeldinger og innspill til forbedringer.

En sentral del av dette arbeidet er at PP-tjenesten skal gi veiledning og bidra til kompetanseutvikling i lærergruppene i alle fasene. Før en elev henvises til PP-tjenesten, skal det diskuteres og prøves ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen. Den pedagogiske analysemodellen med tiltak skal være prøvd ut i ulike team før man går til fase 2. Dette for å unngå unødvendige henvisninger og utredninger.

Det er skoleleder som fatter det endelige vedtaket om spesialundervisning, men PP-tjenesten har, sammen med foresatte/ kontaktlærer/ lærer/ spesialpedagog, mandat til å vurdere elevenes læringsutbytte og opplæringsbehov.

Rutiner for kontinuerlig vurdering av læringsutbytte og påfølgende justering av opplæringen er nødvendig for at spesialundervisningen skal gi eleven økt læringsutbytte. For å sikre en helhetlig og god kvalitet i spesialundervisningen gjennom skoleåret er det i Lillehammerskolen i tillegg til kravet om lærerens kontinuerlige underveisvurdering, utarbeidet felles kriterier for vurdering gjennom året med felles frister og klar ansvarsfordeling. Her involveres PP-tjenesten, kontaktlærere, faglærer, skolens ledelse og foresatte.

Mer om hvordan arbeidet med å kvalitetssikre spesialundervisningen skjer, går fram av artikkelen i Spesialpedagogikk. Interesserte kan også lese SePU-rapporten Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke.

Speed-prosjektet

FoU-arbeidet i Lillehammerskolene er også knyttet opp mot SPEED-prosjektet som forsker på innholdet i og utbyttet av spesialundervisning. Resultater fra dette prosjektet vil tilbakeføres til Lillehammerskolene i årene framover.

Lenker: