Utvikler systemer for å sikre kvalitet i spesialundervisning

Kommunevåpen Lillehammer kommune.

Lillehammer kommune samarbeider med SePU om å etablere systemer som skal sikre kvaliteten i spesialundervisningen. En undersøkelse SePU utførte i Lillehammerskolene i fjor, viste blant annet at man vet for lite om hvilket læringsutbytte elever har i spesialundervisning.

I fjor kom SePU-rapporten ‘Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte’ som oppsummerte undersøkelsen som ble gjennomført i Lillehammerskolene. I den kommer det fram at normalitetsbegrepet blir praktisert i en for snever forståelsesramme på mange skoler slik at mange elever blir vurdert til å ha behov for spesialundervisning.

Lillehammer kommune har tatt tak i disse utfordringene og etablert en arbeidsgruppe som skal videreutvikle skoleeieres kvalitetsvurderingssystem, og å sikre kvalitet i spesialundervisningen. Arbeide skal sees i sammenheng med kommunenes samlete kvalitetsvurderingssystem. Særlig handler det i denne sammenheng om å ivareta samspillet mellom reglene om elevvurdering og vurdering av spesial-/undervisningen.

Hege Knudsmoen, SePU, deltar i arbeidsgruppen, som videre er sammensatt av ulike representanter fra Lillehammerskolene, PP-tjenesten, skoleleder og lærere. Skoleadministrasjonen i Lillehammer leder arbeidet.

- Lillehammer har kommet langt i arbeidet for å fremme en inkluderende skole, sier Hege Knudsmoen. - At de nå ønsker å etablerer et system for å sikre kvalitet på og vurdering av spesialundervisningen, er enda et skritt i riktig retning,

Manglende oppfølging av og kvalitetssikringssystemer for spesialundervisning er ikke bare en problemstilling for Lillehammer kommune. Hovedmålsettingen for det Forskningsrådsfinansierte SPEED-prosjektet er nettopp å se på innhold og kvalitet i spesialundervisningen. At kommunene ikke følger opp spesialundervisningen godt nok, fører til at spesialundervisning sjelden avsluttes og at elevene mottar spesialundervisning gjennom hele grunnskolen.

Bakgrunn

Spesialundervisningen reguleres av ulike lover og forskrifter. Opplæringsloven §§ 13-1 pålegger kommunen plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Skoleeier skal ha et forsvarlig system som blant annet skal sikre at elevenes rettigheter blir oppfylt. Skoleeier står fritt til selv å utforme dette systemet under forutsetning av at det fyller kravet til forsvarlighet.

Forskrift til opplæringsloven pålegger kommunene og skolene å drive kvalitetsvurdering. I § 2-2 heter det at: ”Kommunen og fylkeskommunen skal medverke til å etablere administrative system for å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa.” Og i § 2-1 heter det videre at: ”skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.” Opplæringsloven inneholder videre pålegg om å delta i nasjonale prøver og undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning etc.