Systematikk og utholdenhet gir bedre barnehager

Bilde av barn som bygger klosser. (Kilde: Colourbox.)

Vellykket utviklingsarbeid i barnehagen gjør at barn trives bedre og får bedre språk og sosiale ferdigheter. Det viser Thomas Nordahl og May Britt Drugli i en ny artikkel i Første steg

Gjennom FLIK-prosjektet i Kristiansand har alle barnehager i kommunen deltatt i et felles forskningsbasert utviklingsarbeid. Arbeidet har hatt to hovedmål:

  • Å utvikle læringsmiljøene med vekt på barnas sosiale og språklige utbytte, og på en måte som gjør at barna opplever tilhørighet og meningsfull deltagelse i fellesskapet.
  • Skape et fellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og som reduserer krenkelser.

De ansatte i barnehagene og ledergruppen har jobbet konkret med prosjektets innhold, utviklet profesjonelle læringsfellesskap og arbeidet med den kollektive kompetansen i barnehagene. De ansatte har blitt organisert i team, der de på en systematisk og forpliktende måte har delt erfaringer og kunnskap. Teamene har fått satt av tid til å samarbeide.

De ansatte har fått økt kompetanse gjennom kursdager, lesing av fagtekster, e-læring og veiledning gjennom forskningsbasert kompetanseutvikling. Den nye kunnskapen har så blitt omsatt til praksis gjennom utprøving av ideer i barnehagehverdagen og refleksjon i et miljø der de ansatte har tillit til hverandre og støtter og utfordrer hverandre. 

Resultatene fra utviklingsarbeidet viser at barna trives bedre i barnehagen. Barnas språklige og sosiale ferdigheter vurderes også som bedre. Forskjellene mellom barnehagene i Kristiansand har også blitt mindre gjennom arbeidet. De barnehagene som lå dårlig an på flere indikatorer er de barnehagene som ser ut til å ha hatt mest nytte av å delta i prosjektet.

LES HELE ARTIKKELEN

  • Thomas Nordahl er professor og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.
  • May Britt Drugli er professor og jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Midt-Norge (RKBU), NTNU. Hun er professor II ved SePU, Høgskolen i Hedmark.

Om FLIK-prosjektet

I perioden 2013-2015 ble det gjennomført et utviklingsarbeid med fokus på forskningsbasert læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler i Kristiansand kommune (FLIK-prosjektet). Prosjektet var et samarbeid mellom kommunen, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark og Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Universitetet i Aalborg. 

Lenker