Studerer spesialundervisningen i klasserommet

Bilder av Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Peder Haug, Høgskulen i Volda.

SPEED-prosjektet ledes av professor Peder Haug, Høgskulen i Volda. Professor Thomas Nordahl, SePU, er faglig ansvarlig for prosjektet ved Høgskolen i Hedmark.

– For å forstå spesialundervisningen, må du forstå skolen og opplæringen. Derfor må vi ut i klasserommene for å observere hvordan virkeligheten er, sier professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og professor Thomas Nordahl ved SePU, Høgskolen i Hedmark til GD.

Manglende oppfølging av og kvalitetssikringssystemer for spesialundervisning er en stor utfordring i Norge. At kommunene ikke følger opp spesialundervisningen godt nok, fører til at spesialundervisning sjelden avsluttes og at elevene mottar spesialundervisning gjennom hele grunnskolen.

Nå skal forskerne inn i klasserom i Ålesund og Lillehammer for å se hvordan spesialundervisningen foregår. Dette er en del av SPEED-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Spørsmålet forskerne ønsker svar på er: «Hva handler spesialundervisning om, og hvilken funksjon har den?»

Det er masterstudenter i pedagogikk som skal delta i gjennomføringen av observasjoner og intervjuer med ca. 200 elever i Ålesund og Lillehammer.

Kvantitative og kvalitative metoder

Forskningsgruppen har allerede gjennomført en omfattende spørreundersøkelse og kartleggingsundersøkelse i norsk og matematikk blant elever på 5., 6., 8. og 9. klassetrinn. Undersøkelsen har skjedd klassevis der både de som får og ikke får spesialundervisning er informanter. I tillegg deltar kontaktlærer, de andre lærerne på skolene og foresatte i undersøkelsene. Metoden er nettbaserte spørreskjemaer, og disse er utviklet av forskerne.

Etter den første kartlegginga starter altså observasjon av undervisningen av de samme elevene som har vedtak om spesialundervisning, både i ordinær opplæring og i spesialundervisning. Det skal også gjennomføres semistrukturerte intervjuer med elever, foreldre og lærere om organisering og innholdet i spesialundervisningen.

Til slutt skal den første undersøkelsen gjentas våren 2014. Målet er å sammenligne resultatene fra de to kartleggingene (som blir gjort med 1 års mellomrom), og forstå disse resultatene til observasjonene og intervjuene.

Lenker