Sikring av kvaliteten på SePU sine spørreundersøkelser

Image by <a href="https://pixabay.com/users/f1digitals-1568321/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3723132">F1 Digitals</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3723132">Pixabay</a>

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) tydeliggjør informasjonsskrivene og gjennomføringen av kartleggingsundersøkelsene.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har siden 2006 gjennomført årlige spørreundersøkelser i norske skoler og senere også barnehager. For å ivareta at våre spørreundersøkelser er av høy kvalitet, har vi i alle år i hatt tett dialog med Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD har som formål å hjelpe forskerne til å gjennomføre forskning av høy kvalitet, samtidig som personvernet blir ivaretatt. SePU melder derfor inn alle datainnsamlinger til NSD, og vi anvender NSD sine maler i våre informasjonsskriv til våre informanter. SePU har sammen med NSD videre utviklet en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) for vår spørreundersøkelse som institusjonen Høgskolen i Innlandet har godkjent.

For å sikre kvaliteten på våre undersøkelser ytterligere, ba vi 18.08.20 den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) om å vurdere datainnsamlingen vår. NESH er et rådgivende og faglig uavhengig organ som arbeider for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. Vår innmeldte sak ble tatt opp på møte i NESH 8. september 2020. Det ble utarbeidet en forskningsetisk vurdering av spørreundersøkelsen ved SePU, som vi fikk tilsendt fra NESH 09.10.20. I denne vurderingen fikk vi tydeliggjort 5 forbedringsområder relatert til informasjonsskrivene og håndteringen av gjennomføringen i praksis. SePU har etter dette utarbeidet forslag til hvordan vi kan forbedre de påpekte områdene. Disse forslagene er diskutert pr. telefon med sekretæren i NESH. Noen av forbedringene er allerede gjennomført, mens andre er under utarbeidelse.

Uttalelser fra NESH er kun veiledende, og ikke bindende eller sanksjonerende i juridisk forstand. Forskere og forskningsinstitusjoner har et selvstendig ansvar for å sikre at forskningen de utfører er god og etisk forsvarlig, noe SePU nå gjør ved å etterkomme NESH sine forslag.

 

Thomas Nordahl
Senterleder SePU