SePU starter prosjekt i Nordre Land

Kommunevåpen for Nordre Land

SePU skal bidra til bedre klasseledelse og felles skolekultur i skolene i Nordre Land kommune.

SePU har vunnet konkurransen om å drive et større utviklingsprosjekt i grunnskolene i Nordre Land kommune. Her skal det tilbys etterutdanning for lærere og andre medarbeidere knyttet til klasseledelse.

I tillegg til at det treårige prosjektet har som siktemål å videreutvikle lærernes og de andre ansattes evne til å lede klasser, elevgrupper og læringsprosesser, vil det også være et prosjekt som bidrar til en felles skolekultur.

’Blended learning’

Til grunn for prosjektet ligger implementeringsstrategien ”blended learning”. Blended learning innebærer å bruke ulike tilnærminger i utdanning av profesjonsutøvere der målet er kunnskapstilegnelse og ferdighetsendring. Hensikten er å øke sannsynligheten for å nå inn til den enkelte lærer og dermed bidra til kompetanseutvikling. De fleste arbeidsmåtene er knyttet til egen arbeidsplass og foregår i lærernes arbeidstid.

Deltakerne i prosjektet skal gjennom kursdager og et eget e-læringsprogram forholde seg til pedagogisk litteratur og ut fra den reflektere over og arbeide med egen praksis. De skal diskutere tekster i grupper på den enkelte skole og besvare oppgaver i tilknytning til tekstene. SePUs veiledere vil gi gruppene tilbakemeldinger på oppgavene. Det faglige innholdet i prosjektet er forskningsbasert.

Forankret i kommunedelplan for grunnskolen i Nordre Land

I sin nye kommunedelplan for grunnskolen har Nordre Land definert noen hovedmålsetninger for skolene i kommunen: godt læringsutbytte i et helhetlig læringsperspektiv, godt læringsmiljø og godt skole-hjem samarbeid. De ønsker å satse på kompetanseheving innen de tre områdene klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering for læring som tiltak for å nå hovedmålene.

Lenker