SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr

Lars A. Myhr er oppnevnt til deltaker i ekspertgruppen nedsatt av regjeringen. 

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring.

Regjeringen har nedsatt ekspertgruppen som skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring.

– Jeg vil ha en skole som løfter alle elever faglig uavhengig av bakgrunn. I dag er det store forskjeller mellom skoler. Vi må finne ut mer om hvorfor noen lykkes, og hva vi kan gjøre for at flere skoler lærer av de som er flinke til å løfte elevene sine, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding 14.november.

Les regjeringens pressemelding

Gruppen skal ledes av Sølvi Lillejord og  Lars A. Myhr er en av seks medlemmer. Lars A. Myhr er til daglig assisterende senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) tilknyttet Høgskolen i Innlandet sitt Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Oppnevningen av Myhr understreker den posisjon SePU har skaffet seg innenfor skoleutviklingsarbeidet i Norge gjennom sin satsing på forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet, sier dekan Morten Ørbeck i en kommentar.

Han viser til at oppnevningen av ekspertgruppen er ett av tiltakene i den nye stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» (Meld. St. 6, 2019 – 2020). Stortingsmeldingen bygger i betydelig grad på kunnskapsgrunnlaget fra en ekspertgruppe som fokuserte på barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen ble ledet av SePUs senterleder professor Thomas Nordahl.

Første del av oppdraget til den nye ekspertgruppen skal avsluttes våren 2020. Andre del av skal avsluttes våren 2021. Frist for levering av hovedrapport til Kunnskapsdepartementet er i februar 2021.