Prøveprosjekt med 11. skoleår

Bilde av professor Thomas Nordahl.

Professor Thomas Nordahl, SePU, skal være faglig rådgiver og samarbeidspartner når Hedmark fylkeskommune planlegger et forsøk med et frivillig 11. skoleår i Hedmark.

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Nå ønsker Hedmark fylkeskommune å prøve ut dette sammen med SePU.

I 2011 evaluerte Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark Danmarks ordning med et frivillig 10. skoleår. Konklusjonen var at dette er et vellykket prosjekt og at det ekstra året var positivt for mange danske ungdommer.

SePU faglig rådgiver

SePUs erfaringer og kunnskap skal nå brukes inn i planleggingen av et eventuelt prosjekt i Hedmark. Professor Thomas Nordahl har sagt ja til at SePU kan være faglig rådgiver og samarbeids­partner i prosjektet.

I følge Hamar Arbeiderblad har fylkesråd Aasa Gjestvang vært i kontakt med kunnskapsminister Kristin Halvorsen om prosjektet. Statsråden har invitert Hedmark fylkeskommune til å sende inn en søknad.

Hvis prosjektet får ressurser, vil dette være første gang ordningen prøves ut i Norge. Perspektivet for oppåstart er skoleåret 2013-2014.

Modningsår

I Danmark er det en sterk vektlegging av både det identitetsdannende og det faglige. Elevenes personlige og sosiale utvikling ble sett som viktig å bygge opp under, og mange elever får styrket sin selvoppfatning etter mange nederlag i folkeskolen.

En rekke betingelser må være til stede om de gode erfaringene fra Danmark skal kunne overføres til et frivillig 11. skoleår i Norge:

  • Tilbudet må innebære et reelt miljøskifte for elevene.
  • Det må være en relativt stor og heterogen elevmasse i det enkelte tilbud.
  • Året må inneholde en viss grad av valgfrihet der elevene kan velge temalinjer ut fra egne interesser.
  • Hoveddelen i tilbudet bør være obligatoriske fag og undervisning i disse.
  • Lærere må ha kompetanse som gjør at de når fram til denne elevgruppen, og de må synliggjøre og være opptatt av både fagene og elevenes mer sosiale og personlige utvikling.
  • Det må etableres klare nasjonale føringer tilknyttet organisering og innhold i et 11. skoleår.

Lenker