Paideia om målrettede tiltak og forbedringer i barnehage og skole

Forside Paideia

I mai 2011 kom første utgave av tidsskriftet Paideia. Det tiende nummeret i rekken tar for seg målrettede tiltak og forbedringer i skole og barnehage. 

Paideia feirer sin tiende utgivelse med et temanummer om målrettede tiltak og forbedringer i barnehage og skole. I en av artiklene ser førsteamanuensis Ratib Lekhal på om det er noen sammenheng mellom antall timer i barnehagen og utviklingen for 4-5-åringer. Dataene er samlet inn gjennom et SePU-prosjekt.

Les innholdsfortegnelse og forord her. 

Førsteamanuensis Ratib Lekhal, BI og SePU, går inn i diskusjonen om hvilke konsekvenser barnehagedeltakelse har for barn. Lekhal viser i artikkelen Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling? funn fra et SePU-prosjekt der man har studert sammenhengen mellom timer i barnehage og start i barnepass (all pass utenfor hjemmet) og barns utvikling hos 276 4-5-åringer. Resultatene Lekhal legger fram tyder på at verken tid tilbrakt i barnehagen eller startalder i barnepass utenfor hjemmet er positivt eller negativt relatert til barns utvikling. Dette sammenfaller med andre norske og skandinaviske undersøkelser.

Han mener at debatten om bruk av barnehage og fokus på potensielle skader, bør gå over i en diskusjon av de potensielle fordelene deltakelse i barnehagen har. Hvilke muligheter har man til å styrke barns nysgjerrighet, kunnskap og mestring i barnehagen?

Andre artikler i Paideia

Også de andre artiklene i denne utgaven av Paideia handler om målrettede tiltak og forbedringer i barnehage og skole.

Lektor Frans Ørsted, Aarhus Universitet, bidrar med artikkelen Den finske model – hvordan sikres sammenhæng mellem forskning, uddannelse og undervisning i grundskolens fag? Han viser gjennom eksempler at det i Finland, i motsetning til i Danmark, er en klar sammenheng mellom forskning og utdannelse i skolens fag. Forskningsorientering er en naturlig del av læreres kjernefaglighet. Dette er en relevant artikkel for norsk grunnskolelærerutdanning som nå er på vei til å bli en femårig masterutdanning.

Student Ida Legnemark, Högskolan i Borås, skriver om Entreprenöriellt lärande – en kritisk granskning. I artikkelen diskuterer hun begrepene «entreprenørskap i skolen» og «entreprenøriell læring». Hun viser at det ikke er bare aktører som tradisjonelt er forbundet med offentlig skolevirksomhet som er aktive ved innføring av entreprenørskap. Også interesseorganisasjoner fra svensk næringsliv bidrar med undervisningsmateriale. Legenmark diskuterer i artikkelen konsekvensene ved dette.

Førsteamanuensis Dordy Wilson, Høgskolen i Hedmark, har skrevet den tredje artikkelen i Paideia: Egenvurderingsskjemaets paradokser. Denne har utgangspunkt i Wilsons doktorgradsavhandling fra 2014. Forskning har vist at lærerne ser det som utfordrende å trene eleven i å ta et metakognitivt perspektiv på egen læring gjennom egenvurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et egenvurderingsskjema som et hjelpemiddel i gjennomføring av egenvurdering. Wilson undersøker med artikkelen hvordan lærerne bruker Utdanningsdirektoratets skjema, og hvordan elevene opplever denne vurderingsformen som læringsfremmende.

Paideias fjerde artikkel Mindfulness i skolen – en gavnlig øvelse er skrevet av lektor Lise Andersen Réol, VIA University College. Hun prøver gjennom artikkelen å svare på spørsmål som:

  • Hva vet vi om effekten av mindfulness i skolen?
  • Hva er mulige årsaker til at mindfulness har blitt et så populært fenomen, og kan man se kritisk på mindfulness i skolen?
  • Er mindfulness en subtil styringsteknologi?
  • Kan denne meditative praksis sees som et angrep på høy faglighet og på grunnskolens grunnleggende verdier?

Artikkelen baserer seg på empiriske studier av effekten av mindfulness, sosiologiske analyser av den senmoderne samfunn, kritisk analyser av New age-bølgen og innslag i den offentlige debatten om mindfulness i skolen.

Til slutt i Paideia er en kommentar av professor Bengt Persson, Högskolan i Borås om Nils Christie, Ivan Illich och frågan om skolans nödvändighet.

Om tidsskriftet Paideia

Tidsskriftet Paideia utgis av SePU (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet og University College Nordjylland), Institusjonen för pedagogik (Högskolan i Borås) og Dafolo forlag.

Les mer om  Paideia på tidsskriftets nettsider.