Paideia om kvalitet i barnehagen

Forside Paideia 2016/12

Nyeste utgave av Paideia er viet artikler om kvalitet i barnehagen. Blant annet beskriver professor May Britt Drugli gode hverdagssituasjoner i barnehagen for de yngste barna. Rutinesituasjoner er gode arenaer for å oppleve fellesskap, trivsel og læring, mener Drugli.

De siste 10-15 år har det vært stor utbygging av barnehager. I 2013 gikk over 90 % av barn i Norge i barnehage, mot i underkant av 70 % 10 år tidligere.

Professor May Britt Drugli, NTNU og SePU, er opptatt av god barnehagekvalitet for de yngste barna. I de nordiske landene, med unntak av Finland, går de fleste ett- og toåringer i barnehage. Mange små barn har flere våkne timer sammen med de som jobber i barnehagen enn med foreldrene sine. Kvaliteten på tilbudet til disse barna blir derfor svært viktig.

Drugli framhever viktigheten av relasjonene mellom små barn og voksne for videre utvikling. Det handler om å gi barna den grunnleggende tryggheten, der de voksne møter barna med stor grad av sensitivitet, varme og omsorg. De voksne må også bidra til stimulering, utforsking og læring, og barna trenger støtte fra de voksne for å kunne fungere godt i samspill med andre barn.

Flere studier tyder på at kvaliteten på samspillet mellom de ansatte i barnehagen og små barn er dårlig i rutinesitusjoner. Dette er Druglis utgangspunkt i artikkelen. Hun ser rutinesituasjonene som en god arena for å oppleve fellesskap, trivsel og læring, og mener at dette bør settes på dagsorden i barnehagene.

Andre artikler i Paideia

Også de andre artiklene i denne utgaven av Paideia handler om kvalitet i barnehagen:

  • Dansk småbørnspædagogik i et historisk perspektiv. Av Niels Egelund
  • Det er bedst at være en sød, lyshåret pige fra middelklassen. Av Ole Henrik Hansen
  • Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat till centrala kvalitetsfaktorer i förskolan. Av Sonja Sheridan
  • Lektieintegreret undervisning som middel til at nå folkeskolens mål. Av Flemming B. Olsen og Andreas Rasch-Christensen

I den siste artikkelen forteller Atle Teksum og Anne Cathrine Holth, Fylkesmannen i Hedmark, om hvordan Hedmark fylke med sine 22 kommuner skal bygge kollektiv kapital gjennom skuleutviklingsprosjektet ”Kultur for læring”. Dette prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Målet for FoU-prosjektet, som ledes av professor Thomas Nordahl, SePU, er å bedre skoleresultatene i Hedmark.

Om tidsskriftet Paideia

Tidsskriftet Paideia utgis av SePU (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet og University College Nordjylland), Institusjonen för pedagogik (Högskolan i Borås) og Dafolo forlag.

Les mer om  Paideia på tidsskriftets nettsider.