Paideia om forbedringsarbeid i barnehager og skoler

Bilde av tidsskriftet Paideia.

Assisterende senterleder på SePU, Lars Arild Myhr, bidrar med en artikkel om forbedringsprosjektet "Kultur for læring i Hedmark" i nyeste utgave av Paideia.

Forskjellene i elevenes læringsutbytte mellom skoler i Norge er mindre enn den variasjon som finnes internt i skolene. På samme måter er det store variasjoner i de enkelte barnehagene når man studerer kvalitet. Nyeste Paideia handler om forbedringsarbeid.

Det er store forskjeller mellom lærere når det gjelder effekten de har på elevenes læringsutbytte. For ansatte i barnehagene er det forskjell på den effekt ansatte har på barns utvikling og læring.  Disse forskjellene i kompetanse for ansattes som jobber i samme institusjon er velkjent men lite diskutert. Samtidig er det viktig å reduserer denne forskjellen gjennom å styrke ansattes kompetanse. Da vil det skje en forbedring i alle barn og unges utvikling og læring. Dette ser ut til å skje best ved at ansatte jobber sammen i profesjonelle læringsfellesskap. Der kan de diskutere og analysere sin praksis opp mot forskningsbasert kunnskap og lære av hverandre. Hvis dette skjer systematisk over tid, økes kvaliteten.

I siste utgave av Paideia gis konkrete eksempler på forbedringsarbeider i barnehager og skoler. Felles for prosjektene er aktiv bruk av data i forbedringsarbeidet. Blant annet presenterer Lars Arild Myhr, SePU, om prosjektet «Kultur for læring» i Hedmark. Dette prosjektet omfatter alle de 22 kommunene i Hedmark. Det innebærer at 125 skoler og 240 barnehager arbeider etter samme prinsipper for å styrke kvaliteten i disse institusjonene.

Andre artikler i Paideia

Også de andre artiklene i denne utgaven av Paideia handler om forbedringsarbeid:

  • En tilgang til arbejdet med forbedring af dagtilbuddets læringsmiljø. Av Line Skov Hansen
  • Fernissa eller förändring? - kunskpastransformering genom ett utvecklingsproject för förskolor og skolor. Av Maria Ferlin og Elisabeth Persson
  • En ny vej at gå for udsatte unge i USA - en model for Danmark? Av Karen Bjerg Petersen og Frans Ørsted Andersen

I tillegg bidrar Richard Baldwin med et reisebrev fra Japan og skolebesøk der og to bokandmeldelser. 

Om tidsskriftet Paideia

Tidsskriftet Paideia utgis av SePU (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet og University College Nordjylland), Institusjonen för pedagogik (Högskolan i Borås) og Dafolo forlag.

Les mer om  Paideia på tidsskriftets nettsider eller bestill siste utgave av Paideia på Dafolo sine nettsider