Paideia: Det inkluderende og lærende fellesskapet

Paideia 08 november 2014

Det er i skolen ingen motsetning mellom inkludering og et sterkt fokus på at alle elever skal lære fag, skriver redaktørene i forordet til siste nummer av Paideia.

Det beste målet på inkludering er om barn og unge selv opplever å være en del av de ulike fellesskapene i barnehagen og skolen. I nyeste nummer av tidsskriftet Paideia diskuteres inkluderende og lærende fellesskap fra ulike utgangspunkt.

Les innholdsfortegnelse og forord her.

Spesialundervisning i praksis

I nyeste Paideia beskriver professor Peder Haug, Høgskulen i Volda, resultater fra Speed-prosjektet der 12 forskere og 69 mastergradsstudenter har observert ordinær undervisning og spesialundervisning i grunnskolen. Målet har vært å finne ut hva som karakteriserer spesialundervisningen i praksis.

Analyser av materialet fra observasjonene viser at nesten all spesialundervisningen blir gitt utenfor vanlig klasse, og da i mindre grupper eller individuelt. Den ordinære undervisningen skjer hovedsakelig i vanlig klasse. I spesialundervisningen brukes mer tid på faglig aktivitet enn i ordinær undervisning. Elevene får dessuten mer oppfølging og støtte, de er mer aktive og de får mer spesielt tilrettelagte arbeidsoppgaver i spesialundervisningen enn i ordinær opplæring. Det som ikke øker når det er spesialundervisning, er samarbeid og kommunikasjon med medelever.  Læring forstått som deltakelse i et sosialt perspektiv med medelever viser seg å ha dårlige vilkår i denne formen for spesialundervisning.

Spesialpedagoger har hovedansvaret for omtrent halvparten av leksjonene som er observert. Nesten to tredeler av den direkte støtten elevene får i spesialundervisningen, er gitt av personer uten formell spesialpedagogisk kompetanse, hovedsakelig lærere/faglærere. Undersøkelsen viser at kontakt med spesialpedagog øker elevenes aktivitetsnivå, sammenliknet med når de har kontakt med andre voksne.

I Paideia kan du lese mer om hvordan undersøkelsen er gjennomført og hva funnene er.

Skandinavisk blikk på inklusjon i pedagogiske institusjoner

Også de andre bidragene i Paideia ser på inklusjon i pedagogiske institusjoner fra ulike utgangspunkt. Bent B. Andresen (Danmark) drøfter i sin artikkel inklusjonsforutsetningene i folkeskolen med et særlig fokus på tverrgående emner. I artikkelen «Inkludering – mer än ett spesialpedagogiskt spörsmål?» diskuterer Camilla Björk-Åman (Sverige) om inkludering i større grad skulle frikobles fra spesialpedagogikken. Lærerens ledelse a undervisningen er sentral i Peter Andersen (Danmark) sis artikkel. Han argumenterer for at det didaktiske elementet også bør knyttes til klasseledelse.

Samlet gir artiklene i Paideia ulike men viktige bidrag til hvordan inkludering kan forstås og anvendes i pedagogisk praksis.

Les mer om  Paideia på tidsskriftets nettsider.