Ny bok: Rett og plikt til opplæring

Forsiden på boken 'Rett og plikt til opplæring - om fravær og deltakelse i skolen'

Altfor mange unge slutter skolen før de har fullført det 13-årige løpet. De oppnår ikke studiekompetanse eller fagbrev og står i fare for å falle utenfor arbeidslivet fordi de mangler den kompetanse som etterspørres. Selv om det har vært en sterk økning i antall unge som får slik kompetanse, er det fortsatt en betydelig andel som henger igjen. Boken Rett og plikt til opplæring av Terje Overland og Thomas Nordahl diskuterer hvordan problemer knyttet til frafall i skolen kan løses.

Hvordan skal problemer knyttet til frafall i skolen løses? Dette er temaet for boken Rett og plikt til opplæring – om frafall og deltakelse i skolen av Terje Overland og Thomas Nordahl. Den handler om hva som kan gjøres for å øke andelen unge som fullfører grunnopplæringen.

Grunnskole og videregående opplæring er i dag langt viktigere enn tidligere for barn og unges framtid. Derfor er det bekymringsfullt når en relativt stor andel elever i Norge faller ut av skolen og ikke får studie- og yrkeskompetanse. Disse elevene vil senere få problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, og de vil også ha en stor sannsynlighet for dårligere fysisk og psykisk helse.

Nordahl og Overlands standpunkt er at reformer vil være nødvendig, men ikke tilstrekkelig til å redusere frafallet i skolen. I tillegg mener de at individrettede tiltak basert på en systemteoretisk tilnærming, er nødvendig. Det er i særlig grad tiltak overfor elever i risikosonen for frafall denne boka handler om. Forfatterne ser boken som et innspill i debatten om hvordan problemer knyttet til frafallet i skolen kan løses.

I den siste delen av boka konkretiseres ulike former for tiltak, så som generelt forebyggende arbeid, eksplisitte intervensjoner overfor elever i faresonen for frafall, samt skreddersydde tiltak overfor elever med mye ugyldig fravær.

Om forfatterne

Thomas Nordahl er professor ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Han har utgitt en rekke bøker, artikler og forskningsrapporter innen ulike pedagogiske fagområder.

Terje Overland er utdannet pedagog og psykolog. Han har vært førsteamanuensis ved høgskolen i Oslo, og han har lang erfaring med endringsarbeid overfor barn og unge som har droppet ut av skolen.

Lenker