Ny bok om tilpasset opplæring fra Nordahl og Overland

Forside på boken Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner

Thomas Nordahl og Terje Overland gir konkrete tips til skolen og PPT om hvordan de sammen kan hjelpe elever som ikke får godt nok utbytte av ordinær undervisning.

Inkludering er et sentralt og overordnet ideologisk prinsipp i skolen. Hva er egentlig en inkluderende skole? Og hvordan kan tilpasset opplæring fremme læring for elever som strever med faglig læring? Dette er problemstillinger som diskuteres i en ny bok fra Thomas Nordahl og Terje Overland.

I boken Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner. Tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever presenteres forskning om hva som gir positiv læringseffekt, og ulike perspektiver på læringsproblemer drøftes. For å komme fram til effektive tiltak overfor elever som strever, argumenterer forfatterne for en systemteoretisk tilnærming til problemet.

Boken tar opp hvordan PP-tjenesten sammen med skolen og innenfor rammene av ordinær opplæring kan bidra til å forbedre opplæringen for elever som ikke har forsvarlig utbytte av den ordinære opplæringen. Forfatterne skisserer hva som bør være innholdet i en individuell opplæringsplan og i årsrapporten, og ikke minst hvordan den individuelle opplæringsplanen kan bli et aktivt pedagogisk verktøy for læreren.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.

Terje Oveland er utdannet pedagog og psykolog. Han har vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har lang erfaring med endringsarbeid overfor barn og unge med lærings- og atferdsproblemer i skolen.

Om boken på forlagets nettsider.