Mye å lære av ekstra skoleår

Illustrasjonsbilde av jente og bøker. Kilde: Colourbox.

Et SEPU-prosjekt ledet av Thomas Nordahl viser at et frivillig skoleår etter grunnopplæringen er positivt for mange danske ungdommer. (Bilde: Colourbox)

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville kunne gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Det viser en ny SEPU-rapport.

Lærere med genuin interesse for elevene

En evaluering gjennomført av Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet viser at et frivillig skoleår etter grunnopplæringen er et vellykket prosjekt i Danmark.

Samtidig er det en rekke betingelser som må være til stede om de gode erfaringene skal kunne overføres til et frivillig 11. skoleår i Norge:

  • Tilbudet må innebære et reelt miljøskifte for elevene.
  • Det må være en relativt stor og heterogen elevmasse i det enkelte tilbud.
  • Året må inneholde en viss grad av valgfrihet der elevene kan velge temalinjer ut fra egne interesser.
  • Hoveddelen i tilbudet bør være obligatoriske fag og undervisning i disse.
  • Lærere må ha kompetanse som gjør at de når fram til denne elevgruppen, og de må synliggjøre og være opptatt av både fagene og elevenes mer sosiale og personlige utvikling.
  • Det må etableres klare nasjonale føringer tilknyttet organisering og innhold i et 11. skoleår.

 ”Du må bli noen før du kan bli noe”

Også grunnopplæringen i Norge kan lære av erfaringene fra 10. skoleår i Danmark. Det som gjør det ekstra året vellykket, er blant annet at lærerne møter elevene med respekt og tillit og med en oppriktig interesse for hver elev. Lærertettheten i 10. klassetilbudet er ikke bedre enn i norsk grunnskole, så dette handler om lærernes kommunikasjonsferdigheter og ikke minst et grunnleggende anerkjennende elevsyn.

I flere av lærerintervjuene ble det uttrykt at ”du må bli noen før du kan bli noe”. Det er altså en sterk vektlegging av både det identitetsdannende og det faglige. Elevenes personlige og sosiale utvikling ble sett som viktig å bygge opp under, og mange elever får styrket sin selvoppfatning etter mange nederlag i folkeskolen.

Om prosjektet

Utredningen av et frivillig 11. skoleår er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med professor Thomas Nordahl, SEPU, som prosjektleder. Det er data fra Danmark som har dannet bakteppe for prosjektet.

Danmark har hatt tilbud om et frivillig 10. skoleår i flere år. Det 10. skoleåret i Danmark tilsvarer et 11. skoleår i Norge. SEPU ved Høgskolen i Hedmark sitter på et stort kvantitativt datasett med informasjon om læringsutbyttet og situasjonen til danske elever i dette frivillige 10. skoleåret. Dette er samlet inn i forbindelse med et stort skoleutviklingsprosjekt (LP-modellen) som SEPU evaluerer i Danmark. Informantene er elevene selv og deres klasselærere. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009. I tillegg er det gjennomført intervjuer med elever og lærere som har bekreftet de kvantitative resultatene, og viser høy grad av sammenfall mellom lærere og elever når det gjelder erfaringer fra det frivillige 10. skoleår.