Kollektiv kompetanseutvikling gir bedre læringsmiljø

Kollektiv kompetanseutvikling gir bedre læringsmiljø

En god lærer blir enda bedre i en skole som driver systematisk kollektiv kompetanseutvikling over tid. Det gir bedre resultater for både elever og lærere. Det viser kartleggingen av prosjektet «Bedre læringsmiljø» som SePU, Høgskolen i Hedmark, har gjennomført for Utdanningsdirektoratet.

Siden 2010 har 86 skoler deltatt i prosjektet «Bedre læringsmiljø» med midler fra Utdanningsdirektoratet for å jobbe med eget læringsmiljø sammen med et eksternt kompetansemiljø. I 2014 gjennomførte SePU, Høgskolen i Hedmark, en kartleggingsundersøkelse av prosjektet. Den viser at i snitt har skolene som har deltatt i «Bedre læringsmiljø» en positiv utvikling på en rekke læringsmiljøindikatorer. Skolene som har arbeidet mest systematisk med utviklingsarbeidet skårer best på både læringsmiljø og elevenes læringsutbytte. Videre samarbeider lærerne i disse skolene bedre enn andre lærere, og de er også mer tilfreds med det å være lærer.  Resultatene tyder på at disse skolene har utviklet et profesjonelt læringsfellesskap gjennom kollektiv kompetanseutvikling.

Professor Thomas Nordahl, SePU, peker på at utvikling av kompetanse hos lærere og skoleledere handler om to grunnleggende forhold. For det første om å aktivere kompetanse som du har, men ikke bruker eller ikke bruker nok. For det andre om tilegnelse og bruk av ny forskningsbasert kunnskap.

Bedre læringsmiljø ppt

- Kunnskapsmobilisering dreier seg i stor grad om å knytte forskningsbasert kunnskap til de erfaringer og den kompetanse som finnes blant lærere og skoleledere, sier Nordahl. - Observasjon, veiledning og refleksjon sammen med andre omkring egen praksis er avgjørende.

Les hele rapporten her.

Om prosjektet «Bedre læringsmiljø»

«Bedre læringsmiljø» er en omfattende satsing som Utdanningsdirektoratet har drevet siden 2010. 86 skoler i 40 kommuner har søkt og fått midler til å forbedre og videreutvikle sitt eget læringsmiljø. For å støtte og hjelpe disse skolene og ikke minst de øvrige skolene i Norge, har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med SePU utviklet en egen nettportal der forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig for skolene. Denne nettportalen løfter frem forskningsbasert kunnskap innenfor de mest sentrale områdene innenfor læringsmiljøet i skolen, og den er utviklet for å være mest mulig praksisorientert. Videre har også Utdanningsdirektoratet gitt innspill gjennom årlige samlinger og annet fagstoff som er lagt ut på nettsiden.

Lenker