Fra tvang til frivillighet for eleven

Hege Knudsmoen, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark.

Hege Knudsmoen er forsker ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark.

SePU-forsker Hege Knudsmoen beskriver i en ny artikkel hvordan opplæringstilbudet for elever som faller utenfor hjemmeskolen har endret seg fra innesperring og tvang til frivillighet og myndiggjøring av eleven.

I boken Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning som lanseres onsdag, står Hege Knudsmoen, Høgskolen i Hedmark, for ett av de åtte bidragene. Fra tvangsskole til alternativt opplæringstilbud. En kritisk analyse av elevens oppførsel som en ”lærevillig væren” i skolen er tittel på hennes artikkel.

Synet på eleven

Der diskuteres omorganiseringen fra det som ble etablert som Kristiania tvangsskolevesen på Lindern tidlig på 1900-tallet til det skoletilbudet som finnes på Sollerudstranda skole ved Lysakerelva i dag. Knudsmoen ser på hvordan henvisningsprosessen fra hjemmeskolen til den andre skoleinnretningen har vært opp gjennom årene og likheter og forskjeller i synet på eleven. Hvordan begrepsfestes elevatferd i termer som oppførsel, læringsvilje og normalitet som en standard gjennom skolehistorien?

Humaniorastudier i pedagogikk

Boken er et av resultatene fra den nasjonale forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk som er finansiert av Norges forskningsråd. I boken presenterer åtte medlemmer seg med artikler som er relatert til doktorgradsprosjektene deres.

Forsidebilde på boken Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.

Boken "Nye stemmer i norsk pedagogiks humanioraforskning" viser at feltene pedagogisk filosofi og historie har en gledelig rekruttering.

Lenker