En skole som oppfyller skolestarternes forventninger

Trond Giske (Bilde: Ragnhild Narum)

Trond Giske, leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, besøkte Høgskolen i Hedmark for å holde en forelesning basert på sin nye bok «La læreren være lærer». (Bilde: Ragnhild Narum) 

De som starter i førsteklasse har en enorm tillit til at skolen skal lære hver enkelt det de trenger videre i livet. Samtidig vet vi at hver fjerde som starter aldri vil fullføre videregående. 

-Jeg vil lage en skole som er så god at den oppfyller seksåringenes forventninger, sa Trond Giske da han besøkte Høgskolen i Hedmark fredag. 

Trond Giske er leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité og tidligere kunnskapsminister for Arbeiderpartiet. Han ble ønsket velkommen av rektor Anna Linnea Ottosen da han besøkte Høgskolen i Hedmark for å holde en forelesning basert på sin nye bok «La læreren være lærer» for lærerstudenter og ansatte på Campus Hamar.

Fullsatt auditorium

Trond Giske snakket for et fullsatt auditorium på Hamar, der mange studenter benyttet sjansen til å høre hva en skolepolitiker mener om deres framtidige arbeidsplass. Professor Thomas Nordahl, leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark fulgte også Trond Giskes forelesning. Han opplevde foredraget som både faglige sterkt og kritisk reflekterende. - Giske sin argumentasjon var bygd både på pedagogisk forskning, samtaler med lærere i praksisfeltet og skolepolitikk, sier Thomas Nordahl. - Studenter og ansatte fikk møte en skolepolitiker som var i stand til å heve seg over tradisjonelle politiske skillelinjer, og som ut fra forskning også var selvkritisk til beslutninger han selv har vært med på å fatte.

Dekan Morten Ørbeck mener det er flott at Campus Hamar kan være arena for skolepolitiske innlegg og debatter. Han ser det også som viktig å involvere høgskolens lærerstudenter i dette. Høgskolen i Hedmark er dessuten en stor og viktig lærerutdanningsinstitusjon som er viktig å vise fram for en skolepolitiker som Trond Giske. Hamar har en lang skoletradisjon, der lærerutdanningen startet for snart 150 år siden i 1867.

Tidlig innsats

Giske publikum

Studenter, ansatte og eksterne gjester fylt auditoriet under Trond Giskes foredrag. (Bilde: Espen Kristiansen)

Trond Giske understreket hvor viktig gode lærere og gode skoler er for samfunnet. Det har skjedd en revolusjon innen skoleforskning og særlig innen klasseromsforskning de siste årene, og kunnskapsgrunnlaget er et helt annet enn for 15 år siden. Dette tok han utgangspunkt i da han arbeidet med boken. Han fulgte samtidig sin gamle skole, Nardo barneskole i Trondheim, på nært hold i ett år. Boka en kombinasjon av erfaringene han har hentet fra skolen og forskningen.

Giske erkjenner at noen av satsingene som har blitt gjort, ikke har virket, og han mener at innsatsen må snus for å hjelpe alle elevene til å gjennomføre skoleløpet. Innsatsen for å hjelpe de som strever må settes inn tidligere. Giske ønsker en lese-, skrive- og regnegaranti i utgangen av 2. klasse, der alle elever skal være over kritisk grense. Man kan ikke klare seg i et moderne samfunn uten å lese og skrive, og derfor er en slik garanti viktig, sa Giske.Giske mener skolen representerer kjernen i visjonen at i Norge skal alle barn få en sjanse til å lykkes. Samtidig vet vi at av de som møtte opp første skoledag hver høst er det veldig mange som ikke vil klare å gjennomføre videregående opplæring. Og det er ikke tilfeldig hvem som ramler av underveis. Av elevene som har foreldre med høyere utdanning gjennomfører over 90 %. Blant elevene med foreldrene med kun grunnskole, er det bare 4 av 10 som gjennomfører. - Vi er veldig langt unna visjonen om at alle får en likeverdig utdanning, og det kan se ut til at vi er på feil vei, poengterte Trond Giske. Etter Kunnskapsløftet ble innført, har de sosiale forskjellene økt.  Han mente at politikere og andre lenge har lett etter årsakene til frafallet på feil sted. Man må starte ved det første møtet elevene har med skolen i førsteklasse og legge til rette derfra for å gjøre noe med de som gir opp når de er 15, sa Giske.

Ønsker endret skolepolitikk

Trond Giske mener det er et behov for en endret skolepolitikk. Politikerne må ha en overordnet, faglig tilnærming til skolefaglige spørsmål og ikke blande seg inn i hva som skal skje i klasserommet. Det må skapes et rom for faglighet og profesjonalitet for læreren. Dette krever også en faglig tilnærming til yrket blant lærerne, sa Giske og viste til debatten tidligere i år om metodefrihet. Giske mente at læreren må ha det siste ordet når det gjelder det som skal skje i læringssituasjonen, siden hun eller han må vurdere det som skjer der og da. Samtidig må læreren velge opplegg man vet virker.

For å få gode lærere, er lærerutdanningene er helt avgjørende, sa Giske. Han ønsker en tettere kobling mellom teori og praksis enn det som er tilfellet i dag. Også i de planlagte femårige grunnskolelærerutdanningene bør det bli mer tid til praksis, sa han. Denne praksisen må henge tett sammen med det studentene lærer på studiestedet.

Hamar en by med sterk og lang skoletradisjon

I dag har Hamar Norges 4. største barnehagelærerutdanning og 7. største grunnskolelærerutdanning, i tillegg tilbys lektorutdanninger og masterprogrammer. På Hamar finnes også Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og Høgskolen i Hedmark anser seg som godt rustet til å starte femårige integrerte lærerutdanninger på masternivå høsten 2017.