Dette vet vi om... Barnehagen

Forsider av "Dette vet vi om"-heftene

Professor Thomas Nordahl, SePU, og prosjektsjef Ole Hansen, Aalborg Universitet, er redaktører for serien Dette vet vi om... Barnehagen. Serien gis ut av Gyldendal Akademisk

Dette vet vi om... Barnehagen er en serie på 6 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som barnehager støter på i sitt daglige arbeid med barns trivsel, læring og utvikling. Redaktører for serien er professor Thomas Nordahl, SePU, og lektor Ole Hansen, Aalborg Universitet.

Gjennom en rekke små hefter har serien Dette vet vi om til hensikt å gjøre forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelig for de som jobber i barnehagen som ledere og medarbeidere. Serien er både kunnskapsbasert og praksisbasert, og heftene kan diskuteres og brukes i fellesskap for alle ansatte i barnehagen. Den kollektive tilnærmingen til arbeidet med forskningsbasert kunnskap er avgjørende for at det kan bidra til å bygge kompetanse i den enkelte barnehage.  Mer om serien på Gyldendals nettsider.


Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

Forfattere: Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

Dette heftet beskriver hvordan kartleggingsresultater kan anvendes til å forbedre både pedagogisk praksis og barns læringsutbytte og trivsel i barnehagen.

Resultatene kan for eksempel komme fra språkvurderinger, foreldretilfredshetsundersøkelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsverktøy. Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid.

Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av at de ansatte i barnehagen bruker og drøfter informasjonen seg imellom, for eksempel i profesjonelle læringsfellesskap. De tydeliggjør også hvordan informasjon og analyser kan omsettes til ny og forbedret pedagogisk praksis.


Betydningen av kvalitet i barnehagen

Forfattere: Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli

Dette heftet handler om barns utvikling og læring på både kort og lang sikt. Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.


Betydningen av voksen–barn-kommunikasjon

Forfatter: Ole Henrik Hansen

Dette heftet handler om betydningen av barnets tilknytning til sin omsorgsperson og tilknytningens betydning for barnets utvikling som et kulturbærende individ. Heftet tar opp faglige elementer som tilknytning, felles oppmerksomhet og sammenhengen mellom barnets biologi, den kulturelle stimuleringen/læringen og det sosiale rommet. Omsorg beskrives i heftet som en vesentlig del av de pedagogiske rammene, der de utviklende interaksjonene kan foregå. Gjennom hele heftet blir den viktige rollen til voksne omsorgspersoner understreket.


Sosial kompetanse

Forfatter: Kari Lamer

Dette heftet handler om hvordan ansatte i barnehagen kan fremme og støtte barns utvikling av sosial kompetanse. Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger. Begrepet definerer evnen til å mestre samspill med andre – å lykkes i det å være sammen med andre. God sosial kompetanse utvikles imidlertid ikke av seg selv.


Observasjon og pedagogisk analyse

Forfatter: Margit Margrethe Nielsen

Observasjon og pedagogisk analyse er en viktig forutsetning for god pedagogisk praksis. Når det pedagogiske personalet er i stand til å avdekke, forstå og tolke relasjonene og mønstrene som preger dagliglivet i barnehagen, kan de bruke denne kunnskapen til å fremme trivsel, læring og utvikling for alle barna. Dette heftet presenterer forskningsbasert kunnskap og konkrete relasjonsbaserte metoder i arbeidet med observasjon og pedagogisk analyse.


Læringsmiljøet for de minste barna

Forfatter: Ole Henrik Hansen

Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. Barnet utvikler seg gjennom relasjoner til både omsorgsgivere, venner og omverdenen.
Barnehagen som læringsmiljø er dermed først og fremst et miljø der barnet opplever samhørighet innenfor trygge rammer med empatiske omsorgsgivere som evner å planlegge og gjennomføre aktiviteter og samvær tilpasset barnets funksjonsnivå. På den måten lærer og utvikler barnet seg.