Debatt om SePUs kartleggingsundersøkelse

Spørsmål fra spørreskjema

Det har i de siste dagene stormet omkring SePU sin spørreundersøkelse i ulike medier. Kritikken har særlig vært rettet mot å bruke barn som informanter, anvendelse av smilefjes som svaralternativer for barn i alderen 4 - 10 år og mot noen av utsagnene barna skal ta stilling til.  I tillegg har noen foresatte uttrykt bekymring omkring retten til å reservere seg fra deltakelse undersøkelsen.

Torsdag 23.01 ble det publisert en artikkel i Dagsavisen der både sekretariatsleder Vidar Enebakk og komitéleder Elisabeth Staksrud ved Nasjonal forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) lar seg intervjue om bruk av barn som informanter generelt og SePU sin undersøkelse spesielt. NESH er et uavhengig, rådgivende organ som jobber for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. I 2018 behandlet NESH en henvendelse fra foreldre som spørreundersøkelsen fra SePU. I artikkelen i Dagsavisen fremkommer det blant annet: Av deres uttalelse kommer det fram at NESH mener SEPU gjorde en god jobb i forkant av prosjektet, men at muligheten for å trekke seg ikke var tilstrekkelig ivaretatt. NESH stiller spørsmål dels ved selve tilrådningen fra Norsk senter for forskningsdata NSD, og dels ved håndteringen på skolen hvor forsøket foregikk. Det er derfor NSD som ikke tillater at foreldre kan reservere seg skriftlig i våre samtykkeskjemaer, og SePU må innrette seg etter dette. Videre har SePU forbedret sine rutiner etter innspillene fra NESH. Det er blant annet i alle informasjonsskriv fra og med 2019 tydeliggjort hvilke rettigheter den enkelte informant har og hvem man skal kontakt om man velger å trekke seg underveis. Når det gjelder bruk av barn som informanter sier Elisabeth Staksrud i intervjuet at det er viktig at barn og unge får være med i forskning som primærinformanter. Dette gir viktig informasjon som kan være relevant for å forstå og gjøre deres liv bedre.

Les mer i Nordahls kronikk i Dagsavisen 24. januar.