Bok: Nordahl om det viktige samarbeidet mellom hjem og skole

Forside boken Hjem og skole

Boka «Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?» er skrevet for både lærere og ledere i skolen og for foreldre, og den retter seg også mot lærerstudenter i både grunnutdanning, videreutdanning og innenfor spesialpedagogikken.

Forskning viser at et positivt hjem-skole-samarbeid har stor betydning for barn og unges læring. I denne boken presenterer professor Thomas Nordahl, SePU, oppdatert kunnskap om hvordan skolen og foreldrene kan møtes og samarbeide til beste for elevene.

Det er avgjørende for barnas læring og utvikling at hjem og skole har åpne og gode dialoger, og kommer fram til enighet gjennom felles beslutninger. Skolen må se alle foreldrene som ressurser for sine barn og sikre foreldrenes rett til medvirkning. Professor Thomas Nordahl, SePU, skriver i boken «Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?» (2. utgave)at han som forsker og foreleser i dialog med mange lærere har opplevd at de i liten grad har reflektert over hvordan de skal møte og samarbeide med foreldre. Nordahl mener at mye av grunnen til dette er at lærerutdanningene ikke behandler temaet særlig grundig, og at det finnes få etterutdanningstilbud om dette temaet.

«Som far har jeg opplevd hva det betyr å overlevere mine barn til ulike lærere. Jeg har ofte tenkt på hvilken innflytelse den enkelte lærer vil ha på mine barn, og i hvilken grad læreren er interessert i og tar hensyn til mine oppfatninger og ønsker knyttet til mine egne barns utvikling og skolegang»     Professor Thomas Nordahl (fra forordet)

Boken «Hjem og skole» er et viktig bidrag til oppdatert kunnskap på dette feltet. I boken gjennomgår og presenterer Thomas Nordahl eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner samarbeidet mellom hjem og skole, og hvilken betydning det har for barnas læringsutbytte. Han gir også konkrete eksempler på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan fungere best mulig.

Boken har interesse for enkeltforeldre, foreldre som engasjerer seg i FAU eller som foreldrekontakter, for lærere og ledere i skolen og lærerstudenter i både grunnutdanning, videreutdanning og innenfor spesialpedagogikken.

Denne boka ble gitt ut for første gang i 2007. Både samfunnet og skolen endret seg mye siden da, og forskningsfeltet har også utviklet seg. Derfor så Thomas Nordahl behov for en ny og revidert utgave av boka. 2. utgave av boka er også oppdatert i henhold til nye lover, forskrifter og bestemmelser.

Lenker