Kultur for læring

Kultur for læring2

Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler (2016-2020) og barnehager (2017-2021) i alle kommuner i Hedmark deltar. Kultur for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur for læring og utvikling i hele fylket. 

Nyhetsbrev november 2018 

Nyhetsbrev april 2018 

Nyhetsbrev september 2017 

Nyhetsbrev august 2017  

Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i barnehage og skole, fra skoleeiere/barnehagemyndigheter ut til den enkelte ansatte i barnehagen og lærere i skolen. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle barnehager og skoler. I Kultur for læring skal alle delta sammen slik at den samlede kompetansen og kapasiteten forbedres. 

 

Kultur for lærings overordnede målsetninger for barnehage og skole er:

  • Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves, og de skal forberedes til framtidens utdannings- og samfunnsliv.
  • De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, og alle barn og unge skal i sterke grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og medborgerskap).
  • Alle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå skal øke sin kompetanse gjennom en kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
  • Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.
  • Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

FoU-prosjektet har delfinansiering fra Norges forskningsråd. Les mer om prosjektet på Forskningsrådets nettsider.