Videregående opplæring

L&P er et skoleomfattende forbedringsarbeid. Det betyr at alle, både skoleledelse, lærere, assistenter og fagarbeidere ved en skole deltar i fellesskap.

Faktaark om L&P i videregående opplæring

Hva innebærer arbeid med L&P i skolen?

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (L&P) er en strategi for systematisk, handlingsorientert og varig forbedringsarbeid i skolen. L&P er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap om læring og endringsarbeid og er utprøvd i ca. 800 skoler i Norge og Danmark. Det er i flere evalueringer dokumentert gode resultater fra arbeid med L&P både tilknyttet elevenes læringsutbytte og læringsmiljøet. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) kan nå tilby en ny og forbedret versjon av L&P som foregår over tre år. Denne versjonen er bygd opp omkring fire hovedområder som er vist nedenfor:

Figur L&P