Grunnskole

L&P er et skoleomfattende forbedringsarbeid. Det betyr at alle, både skoleledelse, lærere, assistenter og fagarbeidere ved en skole deltar i fellesskap.

Barn som holder hender (Bilde: Colourbox)

Faktaark om L&P i skolen

Hva innebærer arbeid med L&P i skolen?

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (L&P) er en strategi for systematisk, handlingsorientert og varig forbedringsarbeid i skolen. L&P er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap om læring og endringsarbeid og er utprøvd i ca. 800 skoler i Norge og Danmark. Det er i flere evalueringer dokumentert gode resultater fra arbeid med L&P både tilknyttet elevenes læringsutbytte og læringsmiljøet. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) kan nå tilby en ny og forbedret versjon av L&P som foregår over tre år. Denne versjonen er bygd opp omkring fire hovedområder som er vist nedenfor:

Modell

Overordnede målsettinger i L&P

Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle elever. Dette er knyttet til både læring i skolefag på alle trinn og læring innen sosiale ferdigheter samt utvikling av positiv identitet og selvoppfatning. Utvikling av et inkluderende læringsmiljø fremmer disse målsettingene og redusere sannsynligheten for dårlig læringsutbytte, mistrivsel, mobbing og andre negative læringserfaringer. Slik skal L&P ikke bare bidra til faglig læring, men også dannelse i et videre perspektiv.

Kollektiv kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfelleskap

Et overordnet prinsipp er at arbeidet skal involvere hele skolen, og at arbeidet gjennomføres som en kollektiv kompetanseutvikling. Det er en fordel at flest mulig skoler i en kommune deltar. Slik kan det etableres nettverk mellom skoler, og ikke minst kan skoleeiere lettere få en aktiv rolle. Dette innebærer at ledere på alle nivå, PP-tjeneste og lærere deltar, og at gjennomføringen av arbeidet følger forskning om implementering av endringsarbeid i skolen. Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i skolen vektlegges sterkt. De ansatte skal arbeide sammen i kollegagrupper som har støtte fra veiledere (PP-tjenesten). Læringsmiljø og pedagogisk analyse Det gjennomføres kompetanseutvikling både for skoleeiere, skoleledere, PP-tjeneste, lærere og assistenter. Dette kollektive arbeidet retter seg mot ulike faktorer som i følge forskning har stor betydning for barn og unges trivsel og læring. Kompetanseutvikling i L&P innebærer systematisk arbeid i kollegagrupper med forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra egen praksis. Sentrale virkemidler i arbeidet er faglige tekster, refleksjonsoppgaver, fagdager, vurdering av egen praksis, utprøving av tiltak, observasjon og evaluering.

Kartlegging av læringsmiljø og læring

Kartlegging og bruk av kartleggingsresultater tilknyttet læringsmiljøet, undervisningen og elevenes læringsutbytte er en sentral strategi innenfor L&P. Det gjennomføres en nettbasert kartleggingsundersøkelse første og tredje året med elever, lærere og foreldrene som informanter. Undersøkelsen er utviklet på grunnlag av forskningsbasert kunnskap om viktige faktorer som er sentrale for barn og unges trivsel og læring. Det er videre etablert en unik resultatportal som gir skoleeier og skoler kunnskap om den pedagogiske praksis og elevenes resultater. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne og analysere virksomheten i egen skole og i det enkelte klasserom. Denne resultatportalen skal sette skolene i stand til å drive databasert forbedringsarbeid, og dette arbeidet skal forbedre skolens kompetanse i å aktivt bruke andre resultater som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og egne prøver og tester.

Pedagogisk analyse og forbedret praksis
Figur2

L&P legger til grunn at praksisforbedring skal bygge på gode pedagogiske analyser av egen praksis og utvikling av tiltak ut fra forskningsbasert kunnskap. Pedagogisk analyse innebærer at skolene og lærerne tar utgangspunkt i kunnskap om sin egen virksomhet og utfordringer de står ovenfor. Det samles inn og anvendes data som grunnlag for å finne fram til hvilke faktorer som opprettholder utfordringene. Ut fra disse analysene skal det velges tiltak som gir en forbedret praksis og som dermed skal realisere målsettingene med L&P. Dette analysearbeidet foregår kollektivt i grupper av lærere og skoleledere og skal bidra til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i skolene.

Implementeringsplan og ramme for arbeidet

Skolene som ønsker å arbeide med L&P skal gjøre det innenfor en klart definert ramme for implementeringen. Denne rammen bygger på erfaringer vi har fått i løpet av en tiårsperiode med dette arbeidet, og på internasjonal forskning omkring implementering og forbedringsarbeid i skolen. Det skal utarbeides en tidsplan for arbeidet i hver kommune. Denne tidsplanen skal konkretiseres i den enkelte skole og utformes som en lokal implementeringsplan ut fra en mal. Her skal det datofestes når de ulike aktivitetene i L&P skal realiseres i skolen og oppgavene til skoleledere, gruppeledere og lærere skal beskrives. Den lokale implementeringsplanen skal være utviklet før arbeidet med L&P starter i skolene.

Hvilken støtte får dere fra SePU?

  • Vi veileder og støtter dere i arbeidet med vekt på veiledning av skoleledere og ledere av lærergrupper.
  • Vi lager kompetansepakker med grunnbøker, fagdager, oppgaver, videoopptak og e-læring for alle ledere og medarbeidere, og vi gir tilbakemeldinger på oppgaver.
  • Vi tilrettelegger og kvalitetssikrer kartleggingsundersøkelsen om læringsmiljø og læring, og oppdaterer hurtig resultatportalen som alle skoler har tilgang til.
  • Vi etablerer et eget nettsted med informasjon om L&P, henvisning til forskningsbasert kunnskap og tilgang til pedagogiske metoder og strategier.
  • Vi oppretter lærende nettverk mellom kommuner.