Eier

Bilde fra skolegård. (Kilde: Colourbox)

For at barnehager og skoler i en kommune skal lykkes med  L&P,  må alle ledd fra politisk nivå til den enkelte ansatte involveres.

Skoleeier og barnehageeier trenger kunnskap om å lede dette forbedringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Gjennom L&P vil det være en egen opplæring rettet mot skoleeier- og barnehageeierskapet.

Barnehager og skolene som ønsker å arbeide med L&P skal gjøre det innenfor en klart definert ramme for implementeringen. Denne rammen bygger på erfaringer vi har fått i løpet av en tiårsperiode med dette arbeidet, og på internasjonal forskning omkring implementering og forbedringsarbeid i barnehage og skole. Det skal utarbeides en tidsplan for arbeidet i hver kommune. Denne tidsplanen skal konkretiseres i den enkelte barnehage eller skole og utformes som en lokal implementeringsplan ut fra en mal. Her skal det datofestes når de ulike aktivitetene i L&P skal realiseres og oppgavene til ledere, gruppeledere og ansatte skal beskrives. Den lokale implementeringsplanen skal være utviklet før arbeidet med L&P starter.

Faktaark om L&P i barnehagen 
Faktaark om L&P i skolen