Barnehage

Bilde: Colourbox.

Gjennom L&P arbeider både styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter ved en barnehage i fellesskap om å forbedre læringsmiljøet i barnehagen.

Faktaark om L&P i barnehagen  

Hva innebærer arbeid med L&P i barnehagen?

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (L&P) er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehagen. L&P er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap om pedagogisk praksis og endringsarbeid og er utprøvd i ca. 200 barnehager i Norge og Danmark. Det er i flere evalueringer dokumentert gode resultater fra arbeid med L&P både tilknyttet barns trivsel, læring og utvikling. Senter for praksisrettet utdanningsforskning kan nå tilby en ny og forbedret versjon av L&P som foregår over tre år. Denne versjonen er bygd opp omkring fire hovedområder som er vist i figuren.

Barnehage figur rund

Overordnede målsettinger i L&P

Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle barn. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og motoriske ferdigheter samt trivsel i barnehagen. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen vil fremme disse målsettingene. Slik skal LP ikke bare bidra til læring og utvikling hos barn, men også til dannelse i et videre perspektiv.

Kollektiv kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfelleskap

Et overordnet prinsipp er at arbeidet skal involvere hele barnehagen, og at arbeidet gjennomføres som en kollektiv kompetanseutvikling. Vi ønsker også at flest mulig barnehager i en kommune deltar. Dette innebærer at alle som driver pedagogisk arbeid skal delta, og at gjennomføringen av arbeidet følger forskning om implementering av forbedringsarbeid. De ansatte skal arbeide sammen i kollegagrupper og gjennom dette utvikle profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen.

Det gjennomføres kompetanseutvikling både for barnehageeiere, ledere og ansatte. Dette kollektive arbeidet retter seg mot ulike faktorer som i følge forskning har stor betydning for barns trivsel og læring. Kompetanseutvikling i L&P innebærer systematisk arbeid med forskningsbasert kunnskap knyttet opp mot erfaringer fra egen praksis. Sentrale virkemidler i arbeidet er faglige tekster, refleksjonsoppgaver, fagdager, vurdering av egen praksis, utprøving av tiltak, observasjon og evaluering.

Kartlegging av læringsmiljø og læring

Kartlegging og aktiv bruk av kartleggingsresultater er en sentral strategi i L&P. Barn, ansatte og foreldrene er informanter i en nettbasert kartleggingsundersøkelse 1. og 3. året. Barn på fire og fem år svarer her på en utprøvd nettbasert undersøkelse som gir viktig informasjon om barns egne erfaringer og kompetanse. Denne kartleggingsundersøkelsen er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap om viktige faktorer for barns trivsel og læring i barnehagen. Undersøkelsen har en unik resultatportal som gir barnehagene kunnskap om seg selv sammenlignet med andre barnehager, og som gir et godt grunnlag for å analysere og forbedre virksomheten i egen barnehage. Denne resultatportalen skal sette barnehagene i stand til å drive databasert forbedringsarbeid, og det skal øke barnehagens kompetanse og kapasitet tilknyttet å anvende andre resultater til beste for barns læring og utvikling.

Pedagogisk analyse og forbedret praksis

Figur

L&P legger til grunn at praksisforbedring skal bygge på gode pedagogiske analyser av egen praksis og utvikling av tiltak ut fra forskningsbasert kunnskap. Pedagogisk analyse innebærer at barnehagene og de ansatte tar utgangspunkt i kunnskap om sin egen virksomhet og utfordringer de står ovenfor. Det innsamles og anvendes data som grunnlag for å finne fram til hvilke faktorer som opprettholder utfordringene. Ut fra disse analysene skal det velges tiltak som gir en forbedret praksis og som dermed skal realisere målsettingene med L&P. Dette analysearbeidet foregår kollektivt i grupper av ansatte og ledere.

Implementeringsplan og ramme for arbeidet

Barnehagene som ønsker å arbeide med L&P skal gjøre det innenfor en klart definert ramme for implementeringen. Denne rammen bygger på de erfaringer vi har fått i løpet av en femårsperiode med dette arbeidet, og det bygger også på internasjonal forskning omkring implementering og forbedringsarbeid i barnehagen. I den enkelte barnehage skal det utvikles en konkret lokal implementeringsplan ut fra en mal. Her skal det datofestes når de ulike aktivitetene i L&P skal realiseres i barnehagene, og oppgavene til ledere og ansatte skal beskrives. Den lokale implementeringsplanen skal være utviklet før arbeidet med L&P starter i barnehagen.

Hvilken støtte får dere fra SePU?

  • Vi veileder og støtter dere i arbeidet med vekt på ledere og ledere av kollegagrupper
  • Vi lager kompetansepakker med grunnbøker, fagdager, oppgaver, videoopptak og e-læring for alle ledere og medarbeidere, og vi gir tilbakemeldinger på oppgaver.
  • Vi tilrettelegger og kvalitetssikrer kartleggingsundersøkelsen om læringsmiljø og læring, og oppdaterer hurtig resultatportalen alle barnehager har tilgang til.
  • Vi etablerer et eget nettsted med informasjon om L&P, henvisning til forskningsbasert kunnskap og tilgang til pedagogiske metoder og strategier.
  • Vi oppretter nettverk mellom kommuner