Video-intervju: Studentgjennomstrømning

Vi har intervjuet utdanningsforsker Elisabeth Hovdhaugen (NUPI) om relasjonen mellom kvalitet og frafall i høyere utdanning.

Hovdhagugen innleder med å snakke om hvordan begrepet "kvalitet" kan defineres og forstås. Videre beskriver hun hvor lærestedenes handlingsrom ligger, og vi får et innblikk i hvilke faktorer universiteter og høgskoler kan - og ikke nødvendigvis kan påvirke - i arbeidet med å øke studentgjennomstrømning.

 

Om Elisabeth Hovdhaugen:

Elisabeth Hovdhaugen har doktorgrad i sosiologi fra UiO og er utdanningsforsker ved NIFU. Hennes forskning dekker et bredt felt, men en fellesnevner for mange prosjekter er at de har vært sentrert omkring studenter: om fullføring, frafall og gjennomføring i høyere utdanning, studenters tilfredshet med studiene og målinger av kvalitet i utdanning, samt tidsbruk og arbeid ved siden av studiene. Hun har også forsket på opptak til høyere utdanning, studieforberedthet, strykprosenter og karakteren studenter oppnår i høyere utdanning.

Hun var en del av teamet som evaluerte Kvalitetsreformen og jobbet i den anledning både med analyser av mønstre for gjennomføring og med andre indikatorer på kvalitet i utdanningen. Hun var deltaker i et stort prosjekt om kvalitet i norsk høyere utdanning ( Quality in Norwegian Higher Education) der hun blant annet analyserte kvalitetsindikatorer og undersøkte studieprogramlederen rolle i kvalitetsarbeidet. Dette prosjektet har blant annet resultert i en bok som blir publisert på Springer i juni 2020.