Samarbeidspartnere

Denne studien er utviklet og skal gjennomføres i nært samarbeid med NKVTS « REFUGE-studien: Helse og livskvalitet blant syrere i Norge".

Kontaktperson for denne studien, Cecilie Ruud Dangmann, deltar i NKVTS studiens prosjektgruppe, og har Øivind Fjeld-Solberg (NKVTS) som oppnevnt medveileder i sitt ph.d.-prosjekt. I tillegg følges prosjektet opp av veiledere fra Høgskolen Innlandet:

I tillegg følges prosjektet opp av veiledere fra Høgskolen Innlandet:

 • Per Normann Andersen, hovedveileder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet med doktorgrad i psykologi.
 • Sevald Høye, medveileder og professor ved Høgskolen i Innlandet med doktorgrad i sykepleie.
 • Anne Kjersti Myhrene Steffenak, medveileder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet med doktorgrad i helsefremmende arbeid.  

NKVTS sin prosjektgruppe består av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Folkehelseinstituttet (FHI), Høgskolen Innlandet, Røda Korsets Högskola i Stockholm og Karolinska Institutet.

NKVTS har bred erfaring med å kartlegge psykisk helse hos større grupper som har vært utsatt for potensielt traumatiserende hendelser. NKVTS har vært koordinator for flere større og longitudinelle datainnsamlinger i traumefokuserte prosjekter, blant annet Utøyastudien, Tsunamistudien og Omfangsstudien. NKVTS sin erfaring med screening og spørreundersøkelser på flyktninger er i så måte unik i norsk sammenheng.

FHI er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med medarbeiderne i Oslo og Bergen. FHIs samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og formidle kunnskap for å bidra til god folkehelse, gode helse- og omsorgstjenester og rettsikkerhet. Instituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon på følgende fagområder; smittevern, psykisk og fysisk helse, miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker helsetilstanden og ulikhet i helse, samt helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkningen. Vår samarbeidspartner ved FHI forsker på innvandrerhelse, psykisk helse og bruk av helsetjenester ved avd. for Psykiske helse og Selvmord.

Høgskolen Innlandet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv. Prosjektleder, Cecilie Ruud Dangmann, er stipendiat og høyskolelektor ved Høgskolen Innlandet, avd. for folkehelsefag.

Røde Korsets Högskola gjennomfører forskning som bidrar til den vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for pleie- og helsefremmende systemiske tilnærminger. Dette inkluderer forebyggende/helsefremmende praksis, tilnærminger rettet for å fremme rettferdig helse, samt tiltak i helsevesenet på befolkningsnivå. Røda Korsets Högskola, ved våre samarbeidspartnere, har nylig publisert en større rapport som omhandler psykisk uhelse, traumer og levekår bland asylsøkere og nylig bosatte flyktninger i Sverige.

Karolinska Institutet er ett av verdens ledende medisinske universitet. Deres visjon er å forbedre menneskers helse og har som mål å bedrive forskning og utdanning på et særdeles høyt nivå. Vår samarbeidspartner ved Karolinska har nylig publisert en studie der datainnsamling blant flyktninger stod i fokus.

NKVTS sin prosjektgruppe ledes av forskningsleder ved NKVTS, Cand. Polit. Arnfinn J. Andersen. Han har blant annet hatt omfattende ansvar i forbindelse med etablering av flere forskningsprogram ved NKVTS:

 • Terrorangrepet 22. juli som fokuserer på virkningen terror har på dem som er rammet, på de som hjalp, og på befolkningen som helhet, samt undersøke hvilken rolle samfunnets institusjoner hadde.
 • Forskningsprogram om vold i nære relasjoner som har prosjekter inne på bl.a. omfang og reviktimisering, vold mot eldre, rus, etniske minoriteter, møtet med hjelpe- og rettsapparatet, samt behandling.  

Prosjektgruppen består av:

 • Øivind Fjeld-Solberg, forsker ll/ph.d. i Psykologi (Medveileder)
 • Marianne Jakobsen, forsker lll/spesialist i Psykiatri
 • Marianne Opaas, forsker ll/ph.d. i Psykologi/psykologspesialist
 • Lutine de Wal Pastoor, forsker ll/ph.d. Antropologi
 • Cecilie Ruud Dangmann, stipendiat/Høgskolen Innlandet (Prosjektleder)
 • Melanie Lindsay Straiton, ph.d. i psykologi, Folkehelseinstituttet
 • Fredrik Saboonchi, professor i Helsevitenskap/Røda Korsets Högskola
 • Peter Tinghög, forsker/ph.d. i psykisk helsa bland flyktninger/Røda Korsets Högskola
 • Emily Holmes, professor i Klinisk nevrovitenskap/Karolinska Institutet