Om temaet

Den nye normaliteten og medborgerskapet

Tre tiår etter at ideologireformen innen HVPU tok sikte på å normalisere situasjonen for utviklingshemmede, samme periode som mennesker med funksjonsnedsettelser generelt har erfart sterke normer om såkalt «ordinær deltakelse» i ulike samfunnsarenaer, setter NNFF igjen normalitet på dagsorden for konferansen i 2021. Denne gang har vi valgt temaet «Den nye normaliteten og medborgerskapet». Normalitet og mennesker med funksjonsnedsettelse blir ofte knyttet til debatt om forskjeller og avvik, og ikke til menneskelig variasjon. Medborgerskap er mer knyttet til en økt vektlegging av individuelle rettigheter, aksept for menneskelig variasjon aktualisert blant annet gjennom Norges ratifisering og implementering av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Historisk sett har ulike definisjonsmåter hatt betydning for mennesker med funksjonsnedsettelse og deres muligheter til å ivareta medborgerrollen.  I dag står man imidlertid overfor andre og nye utfordringer knyttet til forventinger, både når det gjelder identitet, utdanning, arbeidsliv og hverdagsliv. NNFF-konferansen 2021 vil ha fokus på nye forventinger til – og forestillinger om – normalitet, menneskelig variasjon og væremåter, og se dette i lys av medborgerskap.