Call for papers and posters

Du som jobber med forskning og utvikling innen funksjonshemming inviteres til å sende inn forslag til papers, poster og symposia innen fristen den 18. februar.

Retningslinjer for poster- og papersesjoner

Et abstract til presentasjon av paper eller poster kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

 • Tittel på paper
 • Forfatter(e) av abstract og kontaktinformasjon
 • Problemstilling
 • Metodisk tilnærming
 • Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
 • Forankring mot sesjonstema

Alle som presenterer paper oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen. Vi oppfordrer alle som skal gi muntlige presentasjoner å ta prinsippene om universelt design med i betraktning. Presentasjonene skal være likeverdig tilgjengelig for alle. 

Papersesjoner

Papersesjoner består av muntlig fremføring og diskusjon av pågående eller avsluttet forskningsprosjekt. Den muntlige presentasjonen av paperet er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon (i sesjoner med 4 papers er det satt av 18 minutter til presentasjon og 5 minutter til dialog). Vi ber deg velge et av de foreslåtte sesjonstemaene (se under). En deltaker har en begrensning på fremføring av 1 paper på konferansen (men kan være medforfatter på flere). 

Posters

En poster er en plakat med en presentasjon av et prosjekt. Det kan for eksempel være et doktorgradprosjekt, et forskningsprosjekt eller en del av et større arbeid. En poster består vanligvis av en kombinasjon av tekst og illustrasjoner. Posteren presenteres i en postersesjon, der forfatter er til sted og diskuterer resultatene med de som er interessert. Poster sesjon tilbyr en mer uformell mulighet for å presentere et prosjekt mer visuelt enn en paper presentasjon. Under en poster sesjon besøker deltakerne utstilte posters som åpner for en tett dialog mellom besøkende konferansedeltakere og presentatør. Format på en poster er normalt A1 (841 x 594 mm). Posters kan også preseneres via andre medier i arealet for poster sesjonen (presentatør må da sørge for nødvendig utstyr). Poster sesjonen arrangeres tirsdag 8. juni kl. 10.30 - 11.00. Krav til abstracts er de samme som beskrevet over i retningslinjer for poster-, papersesjoner og symposia.

Her er noen gode råd til utforming av poster:

Sesjonstemaer

 • Brukermedvirkning
 • Komparative og globale perspektiver
 • Barnehage, skole og oppvekst
 • Utenforskap og marginalisering
 • Kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming
 • Levekår og livskvalitet
 • Barnekonvensjonen og CRPD
 • Minoritetserfaringer og -perspektiver
 • Rettssikkerhet, vold og overgrep
 • Samfunnsdeltakelse, fritid og hverdagsliv
 • Teoretiske og metodologiske perspektiver
 • Sosial og teknologisk innovasjon
 • Utdanning og arbeid
 • Velferdspolitikk og tjenesteorganisering
 • Annet (her ber vi deg om å oppgi tema)

Registrering av abstracts (fristen for registrering er utløpt)

Registrering av abstracts til symposia, posters- og papersesjoner gjøres senest 18/2. 

Tilbakemelding på vurdering av abstracts

Tilbakemelding vil bli gitt senest 9/3.

Registrering til konferansen

Påmelding til selve konferansen skjer via konferansens  nettbaserte påmeldingsskjemaFrist for påmelding er 2/4.