INNOFF-STUDIO 17. november

INNOFF lanserer for første gang INNOFF-studio i tilknytning til NEON. Målet med studioet er å skape en varig arena som bygger bro mellom praksis og forskning. I år rettes søkelyset på samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljøer.

INNOFF- studio kjøres digitalt og det kan også sees i etterkant. Påmelding skjer via NEON konferansens påmeldingsskjema

Innovasjonsmeldingen peker på nytten av økt samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljøer – hva nå?

Meld.St.30 (2019-2020); En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse, ble lansert juni og har blitt omtalt av kommunesektoren som god på situasjonsbeskrivelse, men svak på konkrete og målrettede virkemidler for å løfte innovasjonsarbeidet i offentlig sektor.

Meldingen fremhever viktigheten av at offentlig sektor øker samarbeidet med forskningsmiljøer i sitt innovasjonsarbeid. Det står imidlertid lite om hvordan forskningsmiljøer kan kobles tettere på offentlig sektor slik at innovasjons- og forskningsbehov i kommunene blir fulgt opp i deres omstillingsarbeid. Meldingen peker videre på at mindre kommuner har kapasitets- og kompetanseutfordringer for å arbeide målrettet med sitt omstillingsarbeid, mens store kommuner har ressurser til å utforme egne innovasjonsstrategier, utvikle egen kompetanse og styrke samarbeidsflaten mot den internasjonale kunnskapsfronten. Som et naturlig resultat ser vi at store kommuner gjerne blir løftet frem som gode eksempler på hvordan kommunesektoren bygger og utvikler vellykkede forskningssamarbeid.

I INNOFF-studio ønsker vi å løfte frem erfaringer og utfordringer kommunene opplever i dette samarbeidet og diskutere virkemidler for hvordan en kan styrke samarbeidsflaten. Her vil vi belyse hvordan en mangfoldig kommunesektor bedre kan nyttiggjøre seg av forskning i sitt innovasjons- og omstillingsarbeid.

 

Program

10:00 Velkommen og kort om INNOFF, v/styreleder Ann Karin Tennås Holmen
10:05 Introduksjon til tema, v/INNOFF
10:10 Erfaringer fra FORKOMMUNE programmet: sentrale drivere og utfordringer i samarbeid mellom forskning og praksis v/partner Kaja Høiseth-Gilje, Menon
10:30 De gode eksemplene: Innblikk i FORKOMMUNE-prosjekter hvor kommuner og forskningspartnere samarbeider
10:40 Sentrale forutsetninger for vellykkede samarbeid. Hvordan kan virkemiddelapparatet stimulere til samarbeid hvor forutsetningene er svake? Panelsamtale mellom Norges forskningsråd, Menon og INNOFF.
11:00 Pause
11:10 De gode eksemplene: Innblikk i FORKOMMUNE-prosjekter hvor kommuner og forskningspartnere samarbeider
11:20 Ulike forutsetninger og strategier mellom store og små kommuner? v/seniorforsker Bent Aslak Brandtzæg, Telemarksforskning
11:35 Innovasjonsmeldingen og nye tilnærminger for å møte utfordringer, tilpasse og styrke samarbeid. Panelsamtale mellom KS, Distriktssenteret, Kommunalkomitéen og INNOFF.
12:00 Slutt
15:00 INNOFF Årsmøte ( Link til årsmøtet)

For mere informasjon om INNOFF, se www.innoff.no. Link for digital deltakelse.

Samarbeidspartnere:

samarbeidspartnere NEON
Sist endret: .