Foredragsholdere

Her kommer en presentasjon av alle foredragsholdere i plenum. Siden er under utarbeidelse.

 

Portrett Jan Fredrik Andresen

JAN FREDRIK ANDRESEN
er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1989, spesialist i psykiatri fra 2006 og mastergrad i helseadministrasjon ved UiO fra 2007. Han har vært avdelingssjef og leder for Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, (Diakonhjemmet sykehus) frem til 2012. Fra 2012 har han jobbet som direktør i Statens helsetilsyn.
   
   
    

Portrett Christine Bergland

CHRISTINE BERGLAND
er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. I tillegg har hun har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Foto: © Rebecca Ravneberg

 

Portrett av Paul Chaffey

PAUL CHAFFEY
har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Han kom da fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant. Han har hatt styreverv i en rekke institusjoner, som Amnesty, NUPI, Universitet i Oslo, Næringslivets sikkerhetsråd og programmet Forny 2020 i Norges Forskningsråd. Foto: © Torbjørn Tandberg

 

Portrett av Tor Erling Evjen

TOR ERLING EVJEN
er enhetsleder for "Enhet for service og internkontroll" i helse og velferd i Trondheim kommune. Utdannet sykepleier, men har jobbet med e-helse relaterte oppgaver de siste 20 årene. Enheten er inndelt i to områder; avd. for kvalitet og internkontroll, samt avd. for fagsystem og velferdsteknologi. Var med å startet opp Helseplattformen som programleder kommune september 2015. Dette engasjementet ble avsluttet våren 2018, men har siden september 2019 hatt ansvaret for innføringsprosjektet Helseplattformen i Trondheim kommune, samt koordinere arbeidet opp mot de øvrige kommunene i Midt-Norge.
    

Portrett Mariann Hornnes

MARIANN HORNNES
er adm. direktør i Møller Digital AS. Møller Digital er teknologileverandøren og digitaliseringspartneren til Møller Mobility Group. Mariann har nærmere 30 års erfaring fra drift, forvaltning og utvikling av IKT- og andre virksomhetskritiske teknologiløsninger. Hun har innehatt lederroller i ulike selskap og bransjer. Hun har vært Direktør for IKT og Fellesfunksjoner i Norsk Tipping AS, Teknisk Direktør ved Oslo Lufthavn og Direktør i Gartner. Innen Helsesektoren har Mariann erfaring fra stillingen som Direktør for Senter for e-helse og medisinsk teknisk utstyr ved Akershus universitetssykehus HF under bygging og åpning av nytt sykehus på Lørenskog og som administrerende direktør i Sykehuspartner HF. Hun har fokus på kundeorientering gjennom utnyttelse av teknologi til det beste for kundene, leveransepresisjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Mariann har hatt ulike styreverv og er for tiden nestleder i styret til Ruter AS.
   
   

Portrett Hallvard Lærum

HALLVARD LÆRUM
er lege med doktorgrad i medisinsk informatikk, og over 20 års erfaring med utvikling, tilpasning og innføring av kliniske IKT-systemer i helsetjenesten. Han har jobbet i Direktoratet for e-helse siden 2016, først med nasjonale strategier for e-helse og deretter i Akson. Akson er et prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. 
   
   

Portrett Ann-Chatrin L. Leonardsen

ANN-CHATRIN LINQUIST LEONARDSEN
Leonardsen er førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold,  og forsker ved Sykehuset Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier og anestesisykepleier fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Leonardsen sitter nå med i arbeidet for å etablere doktorgradsprogrammet «Det digitale samfunn» ved høyskolen. Sykehuset Østfold anses som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus, og er utgangspunktet for en rekke av Leonardsens forskningsprosjekter. Hun er i tillegg aktiv kronikør og samfunnsdebattant og er opptatt av kvalitet og pasienten i fokus.
     

Portrett Hilde Lovett

HILDE LOVETT
er prosjektleder i Teknologirådet. Hun har ansvar for prosjekter innen kunstig intelligens og helse. Teknologirådet har nylig gitt ut en rapport om kunstig intelligens og norske helsedata. Den kan du laste ned her
    
    
   
   
     
   

Portrett Andreas Moan

ANDREAS MOAN
er utdannet lege, tidligere portør og forskningsdirektør på Ullevål sykehus. Arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus som prosjektdirektør, i Helse og omsorgsdepartementet med den første nasjonale helse- og sykehusplan og nå i Helse Sør-Øst RHF blant annet med Regional utviklingsplan 2035 og tjenesteinnovasjon.
   

   
     
     

Portrett Ingunn Olsen

INGUNN OLSEN   
er innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold. Etter å ha jobbet som fysioterapeut og åtte år som leder ved sykehuset, fikk hun i forbindelse med planlegging av det nye Østfoldsykehuset i oppgave å systematisere og strukturere innovasjonsarbeidet i 2011. Siden den tid har sykehuset jobbet målrettet med innovasjon i tett samarbeid med private næringslivsaktører og andre, og anses som ledende innen tjenesteinnovasjon. Ingunn har stått i spissen for dette arbeidet, og har vært prosjektleder for flere av innovasjonsprosjektene. Nå er hun prosjektleder for Sykehuset Østfold sitt innovasjonspartnerskapsprosjekt «Nyskapende pasientforløp», som sammen med private leverandører skal utvikle en fremtidsrettet digital tjeneste for hjemmeoppfølging.   
   

Portrett Silvija Seres

SILVIJA SERES 
er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert DNV GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

 

  

Portrett av Kristin Standal i KS

KRISTIN STANDAL
er prosjektleder for spredningsprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, ansatt i KS. 80 % av landets kommuner er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og jobber mot målet om implementering i tjenestene innen utgangen av 2020. Kristin er spesielt opptatt av hvordan kommunene må endre måten de jobber på for at brukere og kommune skal oppnå gevinst ved innføring av teknologi.