Program

 

Mandag 31. august

09:30 – Åpning ved prorektor forskning Tomas Willebrand, Høgskolen i Innlandet og leder av UHRs Nasjonale forum for åpen forskning

 • Hvorfor er åpen forskning bedre forskning? ved Alexander Refsum Jensenius, RITMO, UiO
 • Implementeringen av Forskningsrådets policy for åpen forskning og forskerutdanningene ved Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet
 • Premiere på Open Science Toolbox ved Endre Aas, HINN

11:00 – Kulturelt innslag

11:30 - Pause / Felles lunsj i "breakout rooms"
12:00 - Parallelle workshop’er - Sesjon 1

1A) Open Science toolbox

Med Open Science Toolbox lanseres en nasjonal støttetjeneste for bibliotek, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner som planlegger, eller er i ferd med å bygge opp et tjenestetilbud innen åpen vitenskap. Toolboxen skal fungere både som en informasjonskilde og et beslutningsstøtteverktøy i arbeidet med utvikling av tjenestene. I workshopen går vi nærmere inn og ser på hvordan ulike brukergrupper kan benytte tjenesten. Workshopen vil være spesielt interessant for bibliotek/institusjoner og personer som er i den tidlige fasen av å etablere støttetilbud for åpen forskning til sine brukere.  

Innleder: Ane Møller Gabrielsen, NTNU og Endre Aas, HINN

1B) Open science activities: Learning approaches and pedagogical quality

In this session, participants will be presented with case studies of how open science, citizen science, and open innovation activities can be integrated in higher education contexts. We will also share our analysis of the strengths and challenges of these case studies, our recommendations for advancement in this field, and a learning design framework for strengthening the learning potential of such activities. The session will conclude with a hands-on exercise within which participants will reflect on how they could apply this information into practice.

Innledere: Elisha Anne Teo & Evangelia Triantafyllou, Aalborg University, INOS Project

1C) Hvordan implementere ansvarlig forskning (RRI) i ph.d.-utdanning?

RRI - "Responsible Research and Innovation" - oppstod som forskningspolitisk prinsipp i EU for snart ti år siden, og er også kjent fra stadig flere av Forskningsrådets programmer der det ofte nevnes sammen med åpen forskning. Hva betyr RRI og "forskningens samfunnsansvar" i praksis og bakenfor festtalene? Hvordan inngår åpen forskning i RRI? I denne sesjonen vil vi presentere det forskningspolitiske rasjonalet for RRI, og også se hvordan RRI kan implementeres i forskerutdanningens bestanddeler: opplæringsdel, forskningsoppgave og veiledning. Sesjonen vil veksle mellom seminar og praktiske RRI-aktive øvelser. Denne sesjonen går over to sesjoner.

Innleder: ved Roger Strand, UiB

12:50 - Pause

13:00 - Parallelle workshop’er - Sesjon 2

2A) Åpen forskningsadministrasjon og GDPR

Jurist Martin Gautestad Jakobsen jobber som personvern- og studentombud ved Høgskolen i Østfold og NMBU og vil lede praktiske øvelser og diskusjoner som tematiserer åpenhet i saksbehandling og GDPR, altså saker der forskningsadministrasjonen må navigere mellom offentlighetsloven, forvaltningsloven og Personvernforordningen (GDPR). Målet er at deltakerne kan ta med seg hjem økt innsikt i hvordan lov- og regelverket som regulerer forvaltning og forskning ved utdanningsinstitusjonene kan leses og tolkes i praksis.

Innleder: Martin Gautestad Jakobsen, HiØ og NMBU

2B) PhD on track som undervisningsressurs

I denne workshopen skal vi presentere nettressursen PhD on track. Nettressursen er hovedsakelig rettet mot nye stipendiater og forskere i begynnelsen av sin karriere. Formålet med Phd on track er å gi nye forskere mulighet til enkelt å finne informasjon om søking og vurdering av faglitteratur, akademisk skriving samt deling og publisering av forskningsresultater og data.

 Vi kommer til å vise eksempler på hvordan nettressursen kan brukes i undervisning om informasjonskompetanse, akademisk skriving og åpen vitenskap rettet mot stipendiater.  Scenarier fra de ulike seksjonene vil bli vist. Det vil også bli satt av tid til spørsmål, diskusjoner og deling av erfaringer.

 Innledere: Jessica Lönn-Stensrud, UiO og Michael Grote UiB

2C) Hvordan implementere ansvarlig forskning (RRI) i ph.d.-utdanning? Del 2

Denne sesjonen går over to sesjoner og du finner en beskrivelse av den under 1C.

13:50 - Pause

14:00 - Parallelle workshop’er - Sesjon 3

3A) Åpen vitenskap i forskerutdanningen: Hvordan oppnå en god arbeidsdeling mellom fagmiljø og andre instanser?

Denne workshopen fokuserer på hvordan fagmiljø, bibliotek og forskningsadministrasjon sammen kan bidra til å styrke fokus på åpen forskning i forskerutdanningen. Som innledning vil jeg gi en presentasjon av ph.d.-emnet Take control of your PhD journey samt hvordan UiT har jobbet med åpen vitenskap (open access og forskningsdata) på institusjonsnivå de siste årene. Her vil det bli satt av tid til spørsmål og kommentarer. I del to av workshopen vil jeg organisere deltakerne i grupper, som med utgangspunkt i praksis på egen institusjon skal diskutere muligheter og utfordringer ved ulike ansvarsfordelinger. Det hele avsluttes med en oppsummering i plenum.

Formål med økten: Få en klarere idé om hva som må til på egen institusjon for at studentene skal oppnå nødvendig kompetanse, kunnskaper og ferdigheter til å kunne praktisere åpen forskning.

Innleder: Helene N. Andreassen, UiT - Norges Arktiske Universitet

3B) Open science activities: Learning approaches and pedagogical quality

For beskrivelse, se sesjon 1B.

Innledere: Elisha Anne Teo & Evangelia Triantafyllou, Aalborg University, INOS Project

3C) Dataplanlegging i ph.d.-løp

Data er forskningsprosjektenes gull og arbeidet med gode databehandlingsplaner kan være avgjørende for det enkelte ph.d.-prosjekt, men også for videre karriere og for institusjonen. Med økt digitalisering, tilgang til stadig flere åpne datasett, oppfordring og krav til deling av data vil ph.d.-utdanninger ha behov for å tilby oppdatert opplæring i «livssyklusen» for datasett fra innhenting til arkivering. I denne workshopen får deltakerne jobbe med for viktige problemstillinger ph.d.-kandidater bør ta stilling til underveis i ph.d.-perioden.

Innleder: Anne Schad Bergsaker, UiO

15:00 - Slutt

 

Tirsdag 1. september

09:00 – Åpning dag 2

 • Doctoral education and Research Assessment in the Transition to Open Science ved Alexander Hasgall, Head of EUA CDE
 • Forskningsintegritet og åpen vitenskap: En undersøkelse om kunnskaper, holdninger og normer blant ph.d.-kandidater i Norge ved Helene N. Andreassen, UiT & Jessica Lönn-Stensrud, UiO
 • Hvordan være endringsagent for åpen forskning  ved Tanja Strøm, OsloMet

10:20 - 10:35 Yoga / Pause

 • Hvordan åpen forskning gjennomsyrer EU-prosjektet DocEnhance? ved Hanne Risan Johnsen, UiT/ DocEnhance
 • Brukermedvirkning, sensur og forskningsintegritet?  ved Katerini Storeng, UiO
 • De nye datarøkterene ved Live Håndlykken Kvale, OsloMet

11.35 - 11:45 Pause

 • The future of doctoral research: how is it informed by the future of supervisor developers?
  By Anne Lee, University of Bristol & Rob Bongaardt, USN
 • UHRs hjørne ved Ragnar Lie, UHR

12:40 – Slutt

 

Program med lenker til Zoom vil bli sendt til registrerte deltakere fredag 28. august.