Foredragsholdere

 


Alexander Refsum Jensenius

Alexander Refsum Jensenius er en musikkforsker og forskermusiker som arbeider med musikk, bevegelse og teknologi. I tillegg til lang erfaring med forskning og samarbeid på tvers av vitenskapelige disipliner, samt mellom kunstnerisk og vitenskapelig forskning, begynte han å ta i bruk åpne verktøy og formidlingsformer allerede som doktorgradsstipendiat.
Siden disputasen i 2008 har Alexander tatt til orde for åpen forskning i ulike fora og er i dag medlem av European Universities Associaton's ekspertkomité for Open Science og i UHRs Forum for åpen forskning. Sitt daglige arbeide har han som professor og nestleder for SFFen RITMO ved UiO.


Anne Lee

Anne Lee has researched and worked in the field of doctoral supervision for over fifteen years. She is the author of a widely used book for supervisors ‘Successful Research Supervision’ (2nd Ed) and its companion volume for postgraduate candidates, Successful Research Projects, both published in 2020 by Routledge. She has worked independently with universities around the world, and held posts at the Universities of Bristol and Surrey in the UK and at the University of Stavanger in Norway. There is more about her work at  www.drannelee.wordpress.com An international collections of perspectives and practices in doctoral research will be published by Routledge.  ‘The Future of Doctoral Research’ edited by Anne Lee and Rob Bongaardt.


Ane Møller Gabrielsen

Ane Møller Gabrielsen har tverrfaglig forskerbakgrunn fra humaniora og samfunnsvitenskap. Hun jobber nå med åpen vitenskap og forskningsdatahåndtering ved NTNU Universitetsbiblioteket.

 


Anne Schad Bergsaker

Anne Schad Bergsaker har PhD i fysikk og jobber som senioringeniør på Universitetets senter for informasjonsteknologi ved UiO. Hun jobber med IT-støtte til forskning, spesielt hjelp med håndtering og analyse av data, og er også involvert i det sentrale arbeidet rundt å etablere tjenester for forskningsdatahåndtering på UiO. Mye av arbeidet hennes går ut på å holde kurs for forskere innen bruk av ulike IT-verktøy, og hun er også aktiv i UiOs Carpentry-nettverk ( https://www.uio.no/english/for-employees/support/research/research-data/training/carpentry/). 


Alexander Hasgall

Dr. Alexander Hasgall is Head of the EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE). He is responsible for the largest European network in this field, covering 36 countries and bringing together a community of academic leaders and professionals from over 250 universities awarding doctoral degrees and institutions working on issues related to doctoral education and research training.Before assuming this position, he coordinated the Swiss University Rectors conference’s “performances de la recherche en sciences humaines et sociales” programme on research evaluation in the social sciences and humanities and was based in the University of Geneva.Alexander studied philosophy and history at the University of Zurich and the Free University of Berlin. He received his Doctorate discourse of truth, justice and recognition in dealing with the last military dictatorship in Argentina. Outside of the higher education sector, Alexander acquired different working experiences in the NGO-Sector incl. being a human rights observer in Guatemala, in market research and as a freelance journalist.


Elisha Teo

Elisha Teo is a Research Assistant for the INOS Project (Integrating Open and Citizen Science into Active Learning Approaches in Higher Education) and is based at the Department of Architecture Design and Media Technology at Aalborg University Copenhagen, Denmark. She holds a PhD in Geography from the National University of Singapore and a Master of Environmental Science from the University of Melbourne. Passionate about open science and science communication, Elisha is driven to help close the gap between science and society.


Endre Aas

Endre Aas er bibliotekar og har en MSc i helseinformatikk. Han har jobbet med spørsmål omkring søk og kunnskapshåndtering i ulike forskning og innovasjonsprosjekter i helse- og undervisningssektoren. De siste årene har han vært hovedbibliotekar ved studiested Rena, Høgskolen i Innlandet.

 


Evangelia Triantafyllou

Evangelia Triantafyllou is Assistant Professor in the Department of Architecture Design and Media Technology at Aalborg University Copenhagen, Denmark. She received her Ph.D. on TEL for Mathematics at Aalborg University in 2015. Evangelia has authored/co-authored more than 45 scientific publications. Her research interests include technology-enhanced learning, active learning, learning analytics, and university mathematics education.


Hanne Risan Johnasen

Hanne Risan Johnsen is Senior Adviser at The Norwegian College of Fishery Science at UiT The Arctic University of Norway. She received her Ph.D. in molecular biology from UiT in 2014. Hanne has managed several EU H2020 projects, and is currently coordinating the EU-funded project DocEnhance that aims at enhancing skills intelligence and integration into existing Ph.D. programmes by providing transferable skills training through an open online platform.


Helene Andreassen

Helene N. Andreassen er førstebibliotekar og leder for faggruppe for undervisning og læringsstøtte ved Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneansvarlig for doktorgradsemnet GEN-8001 Take control of your PhD journey og er også sterkt involvert i utviklingen av institusjonelle tjenester knyttet til håndtering av forskningsdata. Hun har en PhD i fransk lingvistikk og er medansvarlig for to internasjonale nettverk: PFC: Phonologie du français contemporain og RDA Linguistics Data Interest Group.

Andreassen er også med i ledergruppen for RIOS-PhD, en flerinstitusjonell undersøkelse om forskningsintegritet og åpen vitenskap blant ph.d.-studenter i Norge, og fungerer som koordinator for hele prosjektet.


Jessica Lonn-Stensrud

Jessica Lönn-Stensrud er førstebibliotekar og leder for gruppe for forskningsstøtte og undervisning ved Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo. I tillegg er hun tilknyttet Matematisk og naturvitenskapeligs fakultets undervisningssenter KURT – Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi. Hun har en PhD i mikrobiologi og er medansvarlig for LUTHER, et tverrfaglig prosjekt som fokuserer på å forhindre infeksjoner på implantater.

Lönn-Stensrud er også med i ledergruppen for RIOS-PhD, en flerinstitusjonell undersøkelse om forskningsintegritet og åpen vitenskap blant ph.d.-studenter i Norge, og fungerer som koordinator for spørreundersøkelsens utforming og gjennomføring.


Johannes Waage Løvhaug

Johannes Waage Løvhaug er avdelingsdirektør i Norges forskningsråd. Han har arbeidet i flere år med åpen forskning og særlig åpen tilgang til publikasjoner. Han er nå involvert i implementeringen av Forskningsrådets policy for åpen forskning:  https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/policy-for-apen-forskning/


Katerini Storeng

Katerini Storeng har doktorgrad i medisinsk antropologi og er førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, UiO, hvor hun leder en tverrfaglig forskergruppe innen global helsepolitikk. Hun er tidligere leder av Akademiet for yngre forskere og styreleder for Forskerforbundet ved UiO.


Live Håndlykken Kvale

Live Håndlykken Kvale er hovedbibliotekar ved UiO og stipendiat ved OsloMet. Hun skriver en doktoravhandling om kunnskapsinfrastruktur for forskningsdata i Norge med fokus på bla. datarøktere, datahåndteringsplaner og etiske utfordringer knyttet til personvern ved deling av data. Ved UiO er hun aktiv i arbeidet med å få på plass helhetlige tilbud for datahåndtering.


Martin Gautestad Jakobsen

Martin Gautestad Jakobsen  er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har yrkeserfaring fra studieadministrasjon ved universitetet, og erfaring via lederverv for en fri rettshjelpsorganisasjon som bistår innsatte i fengslene i Bergen og omegn. Gautestad Jakobsen jobbet i flere år som advokat før han returnerte til universitets- og høgskolesektoren i nåværende stilling.


Michael Grote

Michael Grote er førstebibliotekar og hovedredaktør for nettstedet PhD on Track og administrator for Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte. Han er emneansvarlig for doktorgradsemnet PHDOF903 Literature Review and Publishing for PhD-candidates ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Han har doktorgrad og publikasjoner i tysk litteraturvitenskap, utover dette arbeid med skriveveiledning, digitale læringsformer og undervisningsmetodikk.


Ragnar Lie

Ragnar Lie, seniorrådgiver ved Universitets- og høyskolerådet (UHR)

Lie har vært ansatt i UHR siden 2011, med et særlig ansvar for forskningspolitiske saker. Han har arbeidet særlig med forskningsstrategi, nasjonalt og internasjonalt, åpen forskning, karrierepolitikk for administrative og vitenskapelig ansatte, forskningsadministrasjon, forskerutdanning, samt strategier for ekstern finansiering, både nasjonalt og i EU. Lie har 30 års erfaring med å arbeide i skjæringsfeltet mellom forskning og administrasjon, fra NAVF og senere Norges forskningsråd tidlig på 1990-tallet, oppbygging av ARENA senter for Europaforskning ved UiO som administrativ leder, via prosjektleder for UiOs «Strategi 2020» i 2009 til UHR i 2011. Lie var sentral i etableringen av NARMA i 2012 som en del av UHR og er også engasjert i EARMA, som leder for Professional Development and Recognition Committe, PDRC og medlem i ACPC, som er arrangementskomiteen for EARMAs årskonferanse (som er i Oslo i september/oktober 2020).


Rob Bongaardt

Rob Bongaardt has an interdisciplinary background in human movement science and psychology. His research and teaching draws on complexity science, adult developmental theory, health psychology and descriptive phenomenology. After completing his doctoral research at the Vrije Universiteit in Amsterdam (1996), he worked at the Norwegian University of Science and Technology in Norway. Currently he is a Professor of Mental Health at the University of South-Eastern Norway, where he also leads this university’s doctoral supervision training program. He has also offered supervisor training programs at universities in Europe, Asia, and Africa.


Roger Strand

Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Han er også prof. II ved Senter for Digitalt Liv Norge, NTNU, med RRI som arbeidsområde, samt leder for forskningen på etiske og samfunnsmessige aspekter ved Senter for Kreftbiomarkører (CCBIO), UiB. Han ledet EUs ekspertgruppe for indikatorer på RRI, og har vært UiBs ansvarsperson for RRI-prosjektene HEIRRI, SuperMoRRI og TRANSFORM, alle med finansiering fra Horizon 2020.

 


Tanja Strøm

Tanja Strøm er seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og utvikling ved Oslomet - storbyuniversitetet. Der har hun arbeidet i en årrekke med å styrke forskernes kompetanse på forskningsevaluering, publisering, synliggjøring av forskere og åpen forskning. I tillegg engasjerer hun seg i nasjonale og internasjonale nettverk. Hun er blant annet nestleder i Norges nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA). Der har hun også ledet to ‘spesialistinteressegrupper’: Forskningsevaluering og Åpen forskning. I tillegg er hun medlem i The INORMS Research Evaluation Working Group, en internasjonal arbeidsgruppe som har arbeidet for bedre, mer rettferdig og mer meningsfull forskningsevaluering. Hun foreleser, holder kurs og veileder både studenter og forskere.

 


Tomas Willebrand

Tomas Willebrand är prorektor forskning på Høgskolen i Innlandet och ledare för UHRs nasjonale forum for åpen forskning. Tomas har en professur i använd ekologi och hans forskning har varit fokuserad på populationsbiologi, viltbiologi och "Human Dimensions of Wildlife". Han har varit huvudhandledare för närmare tio doktorander som disputerar och fortfarande arbetar inom forskning. Innan Tomas kom till HINN så ledde han ett större interdisciplinärt forskningsprogram «Mountain MISTRA program» i nära samarbete med förvaltningsmynigheter, näringsliv och intresseorganisationer.