Om konferansen

Beredskap handler om å forhindre at alvorlige og dramatiske hendelser får utvikle seg til kriser. Og dersom krisen først er et faktum, skal samfunnets ressurser på alle nivåer være i stand til å håndtere denne, slik at tap av viktige verdier (hvor liv og helse er klart viktigst) begrenses i størst mulig grad. Og etter en krise skal man kunne gjenopprette normaltilstanden på en rask og forsvarlig måte. 

Etter 22. juli 2011 konstaterte Gjørv-kommisjonen at risikoerkjennelse var en mangelvare blant beredskapsaktørene. Og evalueringen av pandemi-håndteringen tegner ikke bare et rosenrødt bilde av dagens situasjon heller. På den annen side, håndteringen av det katastrofale leirskredet Gjerdrum sist årsskifte viste at «ressursene fant hverandre» i det som er blitt betegnet som en «krevende, langvarig og kompleks redningsaksjon»1.   

Dette er noe av bakgrunn for programmet for konferansen.

Målgrupper

  • Ansatte, nøkkelpersonell og ledere innen kommunale og regionale beredskapsfunksjoner, herunder beredskapsansvarlig-/koordinatorer i off. virksomheter, nød- og beredskapsetater inklusive politi, helse, brann, forsvar/HV og sivilforsvar.  
  • Produsenter, leverandører og operatører innen infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (f eks energi, telekom, vann/avløp, mat/forsyninger).  
  • Frivillige organisasjoner (f eks Røde Kors), bransje- og interesseorganisasjoner (f eks Norsk Vann), samt enhver offentlig og privat virksomhet som faller inn under industrivernlovgivningen. 
  • I tillegg studenter og andre interesserte innen fagfeltene beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet.