Foredragsholdere

Eirik Kristoffersen

Eirik Kristoffersen

Kristoffersen startet i 1988 sin karriere i  Forsvaret ved Ingeniørvåpenets befalsskole. [6] [7] Etter utdannelsen tjenestegjorde han ved  Ingeniørbataljonen i  Brigade Nord, og hadde siden flere stillinger i  Fjernoppklaringseskadronen. I 1999 tok han over som  eskadronsjef for avdelingen. [6]

I 2000 begynte han i  Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK). Kristoffersen har tjenestegjort i  Afghanistan i flere perioder, første gang i 2002 i  Operasjon Anaconda. I 2003 og 2005 var han skvadronsjef, og i 2008 og 2009 tjenestegjorde han som operasjonsoffiser. [8]

Kristoffersen var sjef for FSK/HJK og ble i 2014 etterfulgt av sin bror  Frode Arnfinn Kristoffersen. [9] I 2014 fikk han Forsvarets likestillingspris for arbeidet med å rekruttere kvinner til Forsvarets spesialkommando.

I november 2017 overtok han jobben som  sjef Heimevernet, [10] og i august 2019 ble han utnevnt til  Sjef Hæren. [11]

Kristoffersen ble i statsråd 12. mai 2020 forfremmet fra generalmajor til general, og samtidig utnevnt til  forsvarssjef. [12] Han etterfulgte  Haakon Bruun-Hanssen 17. august 2020. [12] [13]


Anette Sjøli

Anette Sjøli er oppvokst i Nes kommune i Viken. Hun har jobbet 32 år i politiet - med beredskapsfaget siden 2007. I 2014 ble hun engasjert av Politidirektoratet (POD) for å arbeide med regjeringens konseptvalgutredning for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. I 2017-2019 arbeidet hun som liaison fra POD ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Hun gjennomførte videregående offisersutdanning ved Forsvarets høgskole i 2019. Hennes nåværende stilling er politiinspektør i Beredskapsavdelingen i POD. Hovedansvarsområder er politiets beredskapssystem, utvikle nasjonalt planverk, samt være en pådriver i det sivile - militære samarbeidet. Hun har master i sikkerhetsledelse og risikostyring fra Universitetet i Stavanger.


Elisabeth Gifstad Michelsen

Elisabeth Gifstad Michelsen

Elisabeth Gifstad Michelsen overtok formelt som sjef for Heimevernet 1. november 2019, etter å ha fungert i stillingen noen måneder. Hun har bakgrunn fra Hæren, og har hatt stillinger på fellesoperativt nivå, så vel som i internasjonale operasjoner, i Irak og Afghanistan. Michelsen startet sin militære karriere ved befalsskolen for Hærens våpentekniske korps i 1992. Hun har høyere militær utdanning fra US Army War College. Hun er også utdannet maskiningeniør, og har mastergrad innen strategisk ledelse og økonomi. Før hun overtok som sjef for Heimevernet, tjenestegjorde hun ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som J4 med ansvar for logistikk.


Johan Szymanski

Johan Szymanski

Brandman 2004 och därefter utbildad brandingenjör. Arbetade som brand- och räddningschef i Mora 2010-2021 med mycket samverkan med Norge. Bland annat bildat nytt räddningstjänstförbund bestående av fem kommuner, byggt ny brandstation och drivit räddningsprojektet för Sälen-Trysils nya flygplats. Hanterade en av Sveriges mest komplexa skogsbränder 2018 som räddningsledare. Nu vakthavande brandingenjör i Stockholm, vilket innebär högsta yttre befäl på skadeplats i Stockholms-regionen.


Kaare Kveset

Kaare Kveset

Kaare Kveset er født 1961 og distriktssjef Sivilforsvaret i Hedmark.

Han har jobbet siden 1986 med samfunnssikkerhet og beredskap. Ulike stillinger hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og de 12 siste årene som distriktssjef for Sivilforsvaret i Hedmark.

Han har meget god erfaring med omstilling og samvirke etter 40 år i beredskapsfamilien med fokus på: Hvordan kan vi bli bedre sammen – samvirke i praksis.

Distriktssjefen er også engasjert i skogen som vår framtidsressurs og ivaretar Sivilforsvarets rolle i DSBs nasjonale skogbrannutvalg.

Kveset har deltatt i mange prosjekter for utviklingen av Sivilforsvaret nasjonalt og var med på å starte Norwegian Support Team – Sivilforsvarets internasjonale bistand til FNs ulike humanitære organisasjoner.

Han har erfaring fra internasjonale operasjoner både sivilt og militært.  

Sivilforsvaret er en statlig beredskapsressurs med oppgaver i hele krisespekteret.


Knut Storberget

Knut Storberget

Knut Storberget er Statsforvalter i Innlandet siden 2019 (Først som Fylkesmann i Innlandet etter sammenslåingen av Oppland og Hedmark fylke frem til 1.1.2021). Storberget tok  grunnfag i  statsvitenskap ved  Universitetet i Oslo 1984–1985 og studerte  rettsvitenskap på samme sted 1985–1990. Han praktiserte som strafferettsadvokat med eget firma 1992–2002. Storberget har som advokat  møterett for Høyesterett fra 2002.

Storberget var styremedlem i  Hedmark Arbeiderparti 1997–2001 og medlem av Elverum kommunestyre 1992–1999. Han var styreleder i  Hedmark teater 1998–2001. Han har også vært styremedlem i  Avholdsfolkets landsråd,  UNICEF Norge,  FORUT,  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og i eierselskapet til  Hamar Arbeiderblad.

Storberget ble valgt inn på Stortinget i 2001 og tok plass i  Stortingets justiskomité. Han markerte seg tidlig som Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann. Ved  stortingsvalget 2005 ble Storberget gjenvalgt, og han ble like etter utpekt til  statsråd i  Justis- og politidepartementet (justisminister) i Jens Stoltenbergs andre regjering. Storeberget har også vært medlem av Stortingets finanskomité og næringskomité, samt Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.


Marit Furuseth

Marit Furuseth

Marit Furuseth er født og oppvokst i Lørenskog, og bor der fortsatt. Etter praksisåret i Agder ble hun uteksaminert fra politihøgskolen i 2006. Begynte da på Lørenskog lensmannskontor høsten 2006, og jobbet der til høsten 2011. Furuseth tiltrådte i stilling som innsatsleder ved Romerike politidistrikt. Hun er engasjert i videreutvikling av redningstjenesten i Norge, spesielt søk etter savnede personer på land. Furuseth er styreleder i Romerike operative leder forum(ROLF), og stortrives med å være med å utvikle tverretatlig samarbeid. Hun innsatsleder på jobb den natten skredet gikk i Gjerdrum.


Morten Antonsen

Morten Antonsen

Morten Antonsen har siden 1980-tallet i hovedsak jobbet som pressefotograf i Adresseavisen, men i lengere perioder har han også hatt stillinger som reporter ved radio-, tv- og web-redaksjonen i Adressa. I alle disse årene har Antonsen fulgt blålysetatene i Trondheimsområdet svært tett. Etter å ha vært på en rekke skadested, begynte han å interessere seg for temaet «media på skadested». Hva har vi der å gjøre, hva gjelder av lover og regler, hva stiller vi av spørsmål og hva forventer vi av svar?

De siste 25 årene har Antonsen hatt foredrag for blålysetatene om «Media på skadested», hvor han de siste fire årene har undervist ved utrykningslederkursene hos Norges brannskole.


Pål Erik Teigen

Pål Erik Teigen

Pål Erik Teigen har vært stabssjef i Innlandet politidistrikt siden 2017. Han har tidligere jobbet ved Vestoppland politidistrikt som leder for operasjonssentralen, NK stabssjef, beredskapsplanlegger og innsatsleder. Han har erfaring fra internasjonal tjeneste i Kosovo og vært styrkesjef på Siem Pilot som deltok i redningsoperasjoner i Middelhavet i regi av Frontex. Han startet sin yrkeskarriere ved befalsskolen ved BSIV, og har etter fullført politiskole i 1990 jobbet tett på mange ulike kriser, hendelser og kriser.  


Svend Roger Ovenstad

Svend Roger Ovenstad

Svend Roger Ovenstad er oppvokst i Sande kommune, i gamle Vestfold fylke. Han startet i Forsvarets spesialkommando på Trandum i 1993, og ble med avdelingen videre til Rena. Senere gikk han krigsskolen, før han gikk videre på stabsskole i USA med påfølgende tjeneste på Rena i FSK. De siste to årene har han tjenestegjort i operasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben i Oslo.


Tone Vangen

Tone Vangen

Tone Vangen har vært beredskapsdirektør i Politidirektoratet siden 1.februar 2020. Hun har vært politimester i Salten i tiden 2005 til 2011 og politimester i Nordland i tiden 2016 til 2020.  I begge disse periodene hadde hun overordnet ansvar for Hovedredningssentralen Nord- Norge.   Vangen har også vært utdanningssjef for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune i tiden 2012 til 2016.


Toril Hofshagen

Toril Hofshagen

Toril Hofshagen er regionsjef i NVE Region Øst, som har kontorer på Hamar og dekker Innlandet, Oslo og deler av Viken. Toril er utdannet sivilingeniør, og har erfaring fra vann- og avløpsbransjen gjennom 30 år, sist som direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Etter at hun begynte i NVE i 2019 er det arbeidet med å hindre skader av flom og skred som har vært i fokus, og hun har blant annet ledet NVEs arbeid etter Gjerdrum-skredet.