Arbeidslivsinnretting av språkopplæring for voksne innvandrere – muligheter og utfordringer

Velkommen til konferanse på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar 28. – 29. mars om muligheter og utfordring med arbeidslivsinnretting av språkopplæring for voksne innvandrere.

Målgruppe: Ansatte på institusjoner som utdanner norsklærere for voksne innvandrere, ledere og lærere på voksenopplæringssentre

Foredragsholdere er förestandare Karin Sandwall Åsberg, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet; universitetslektor Michael Svendsen Pedersen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet; seniorrådgiver Vigdis Lahaug, Kompetanse Norge; professor Minna Suni, Department of Languages, University of Jyväskylä. John Amundsen, leder av Lillehammer læringssenter, universitetslektor. Aina Bigestans, Nationellt centrum för svenska som andraspråk,  projektledare Malin Dahlström, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet».

Konferansedeltakerne inviteres til å sende inn sammendrag til innlegg om aspekter ved språkopplæringen for voksne innvandrere. Det kan dreie seg om gjennomført, igangværende eller planlagt forskning eller om erfaringer med utdanningsmodeller eller undervisningsopplegg. Tidsrammen er 15 minutter etterfulgt av fem minutter til spørsmål og kommentarer. Sammendrag skal være på 50 – 100 ord og sendes som vedlegg til e-post til lars.kulbrandstad@inn.no innen 10. mars. Tittel på innlegget og eget navn  og institusjonstilknytning skal stå før selve sammendragsteksten.

Deltakeravgift: Ingen

Påmeldingsfrist: 16. mars 2017

Bakgrunn: Tiltak for å stryke kompetansen til lærere i norskopplæringen for voksne innvandrere er nylig behandlet i to meldinger til Stortinget, nemlig Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordet innsats for voksnes læring og Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. I den første av disse varsler regjeringen blant annet at det vil bli innført krav om at lærere som skal undervise i norsk etter introduksjonsloven, skal ha fordypning i relevante fag.

Det er bevilget midler til å utvikle nye studietilbud i norsk som andrespråk for denne lærergruppa, og Høgskolen i Innlandet vil snart ha klart to 30 studiepoengs utdanningsenheter, én innrettet mot lærere som har formell kompetanse i norsk og én mot lærere uten slik bakgrunn. Det er forutsatt at studietilbudene skal kvalifisere lærerne for å yrkesrette andrespråksundervisningen, og dette er i tråd med tendenser vi nå finner i mange land. Samtidig som det er enighet om at arbeidslivsinnretting skal ha høy prioritet, er dette forbundet med utfordringer både av pedagogisk og praktisk art.  På konferansen vil forskere, lærerutdannere og fagpersoner fra voksenopplæringen belyse både mulighetene og utfordringene på dette området.