Lærerstudenter vil ha flere studiepoeng i pedagogikk

Foto: Pedagogstudentene

Under konferanse om pedagogikkens plass i ny lærerutdanning, avholdt på Litteraturhuset i Oslo 2. mars, ba leder for Pedagogikkstudentene Silje Marie Bentzen om at pedagogikkfaget får en større plass i ny lærerutdanningen enn det forslaget som nå ligger ute for høring.

Imidlertid er betegnelsen pedagogikk erstattet av profesjonsfag i forlaget til ny lærerutdanning, og professor Peder Haug fra Høgskolen i Volda påpekte det paradoksale i et slikt skifte siden profesjonsfaget ikke er et universitetsfag. Ny grunnskolelærerutdanning som tar sikte på å være forskningsbasert vil slik ikke bli forskningsbasert. Dette perspektivet fremhevet også førsteamanuensis Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier ved HIOA, idet hun viser til at profesjonsbegrepet uttrykker både akademisering og en praksisretting av en yrkesutøvelse. I en slik forståelse av profesjonsbegrepet er det profesjonsutøverne selv som tar ansvaret for kvalitet i faget ved å fremskaffe sin egen vitenskapelige kunnskapsbase, og dermed bør profesjonsfaget som må forstås som pedagogikk i forslaget til ny 5-årig lærerutdanning være et masterfag for å oppfylle intensjonen med ny lærerutdanning.

De 82 deltakerne på konferansen hørte også innlegg fra professor Andreas Lund (UIO), førsteamanuensis Thor-André Skrefsrud (Hihm), professor Hilde Sollid (UiT) og professor Rune Hausstӓtter (HiL), slik det er beskrevet i programmet. Sistnevnte fortalte om det finske skolesystemet som fremstår som et ideal ettersom de finske skoleelevene oppnår svært gode resultater på internasjonale kunnskapsmålinger. Lærerutdanningen i Finland er basert på 145 studiepoeng i pedagogikk, og Hausstӓtter hevder at dette er et uttrykk for at de har tillitt til sitt grunnskolesystem som gir elevene gode kunnskaper. Lærerutdanningen satser derfor på å gi fremtidens lærerutdannere gode pedagogiske kunnskaper, og det var også dette pedagogikkstudentens leder ønsket seg i en ny lærerutdanning.

I tillegg viste Professor Arne Jordet (Hihm), som steppet inn som vikar for professor Thomas Nordahl (Hihm) på en engasjerende måte hvordan ny lærerutdanning gir et ideologisk brudd med tidligere rammeplaner for lærerutdanninger ettersom det er pedagogikkfaget som bidrar med et vitenskapelig grunnlag for å innfri formålsparagrafen med grunnskolen.

Initiativtakerne til konferansen, Ann-Cathrin Faldet, Hege Knudsmoen og Kari Nes avsluttet konferansen med en oppfordring til deltakerne om å slutte til et opprop etter forslag fra Hilde Afdal (HiØ )for å beholde pedagogikkfaget og for å innfri lærerutdanningsreformens mål om profesjonsinnretning og akademisering – der dette angår alle fag.