2022/2023

SJUS200 Jus I - rettslære

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Innføringen skal gi studenten innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
 • har kjennskap til kontrakters betydning og funksjon
 • har kunnskap om relevante rettsområder som har betydning for eiendomsmeglers og regnskapsførers arbeid, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet
 • har kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkningen ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter, bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
  • avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
  • etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
  • etablering og sikring av pengekrav
  • vilkår for åpning av konkurs samt omstøtelse
  • økonomisk kriminalitet
  • kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
  • næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
  • bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for eiendomsmegling og regnskapsførers arbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområdene
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Rettskilder og juridisk metode
 • Inngåelse av avtaler, avtaletolkning, fullmakter og representasjon i avtaleforhold, ugyldige avtaler
 • Kontraktsretten med hovedvekt på kjøpsretten
 • Panterett, herunder regler om sikkerhet i fast eiendom ved inngåelse av låneavtaler
 • Pengekravsrett, herunder stiftelse av en låneavtale, kredittavtalen, krav til oppfyllelse, renter og morarenter, regler om motregning, foreldelse og gjeldsovertagelse og overdragelse av pengekrav
 • Insolvensjus med hovedvekt på enkeltforfølging med inkasso og tvangsfullbyrdelse og fellesforfølging med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs
 • Økonomisk kriminalitet, herunder straffeprosess og de sentrale straffebestemmelsene som kan overtres ved økonomisk kriminalitet
 • Selskapsrett, med hovedvekt på selskapsformene enkeltpersonforetak, aksjeselskap og ansvarlig selskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én skriftlig individuell innleveringsoppgave.

Eksamen

5 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

 

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.