2022/2023

SREV220 Økonomistyring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare oppbyggingen av, forutsetninger for, og anvendelser av henholdsvis bidrags-, selvkost- og aktivitetsbaserte kalkyler
 • kan beskrive ulike driftsregnskapsmodeller med tilhørende anvendelsesområder
 • kan skille relevante fra ikke relevante kostnader i kortsiktige driftsrelaterte beslutninger
 • kan identifisere forskjeller mellom driftsregnskap og kortsiktig likviditetsoppfølging
 • kan gjøre rede for teknikker i budsjettering og sammenhengene mellom de sentrale delbudsjettene som inngår i et samlet budsjettsystem
 • kan beskrive standard modeller for desentralisert økonomisk styring

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende styrings- og kontrollgrunnlag for en virksomhets drift i form av kalkyler, standarder, budsjetter og driftsregnskap
 • kan tallfeste hvordan avvik mellom oppnådd og budsjettert resultat fra periodens drift kan forklares ved dekomponering av totalavvik i henholdsvis salgspris-, salgsvolum-, faktorpris- og faktorproduktivitetsavvik
 • kan trekke ut relevant informasjon fra kalkyler og driftsregnskap for å ta kortsiktige driftsrelaterte beslutninger
 • kan beregne og analysere virkningene av de kortperiodiske driftsbudsjettene

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle beslutnings- og styringsrelevant informasjon for løpende (kortperiodisk) økonomistyring i strukturert rapportform

Innhold

 • Kalkyler
 • Prissetting
 • Budsjetter
 • Driftsregnskap og styringsrapporter
 • Avviksanalyser
 • Beslutningsrelevante kostnader
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon og styring
 • Desentralisering av økonomisk ansvar
 • «Just in time»

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Her finner du blant annet:

 • Videoer med pensumgjennomgang
 • Oversikt over pensum og studieløp
 • Øvingsoppgaver
 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Mulighet til å kommunisere med emneansvarlig/veileder og medstudenter.

Gjennomføringen er basert på at studenter arbeider med pensum ved hjelp av litteratur og forelesningsvideoer, øvingsoppgaver, deltagelse på digitale samlinger, innsending av obligatoriske arbeidskrav og gjennomføring av eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet slik at det skal være lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid. Du kan stille spørsmål til emneansvarlig/veileder og du vil få tilbakemelding på obligatoriske arbeidskrav som du leverer i løpet av studietiden Nettstudiet kombinerer asynkrone digitale ressurser med digitale samlinger til fast oppsatte tider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det blir gitt 2-4 skriftlige arbeidskrav. 1-2 arbeidskrav i grupper på inntil 3 studenter og 1-2 arbeidskrav individuelt. Det opplyses om antall arbeidskrav og formen på disse i høgskolens læringsplattform ved emnets start.

Eksamen

4,5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.